Ứng dụng lệnh xclip để che bớt khối (block) trong autocad