Xác Suất Sinh Con Thứ Nhất Bị Bệnh Của Cặp Vợ Chồng 13 14 Là 1 10

Share:

Câu 413804: Sơ trang bị phả hệ sau đây mô tả hai dịch di truyền ở người, bệnh phường do một gen tất cả 2 alen trên NST thường xuyên quy định, bệnh M do một gen tất cả 2 alen bên trên NST X tại vùng không tương đương với NST Y quy định. Biết rằng không xảy ra đột đổi thay ở tất cả các thành viên trong phả hệ. Theo lý thuyết, gồm bao nhiêu khẳng định tiếp sau đây đúng?

*

(1). Fan số 9 vào phả hệ dị vừa lòng 2 cặp gen.

Bạn đang đọc: Xác suất sinh con thứ nhất bị bệnh của cặp vợ chồng 13 14 là 1 10

(2). Rất có thể xác định chắc chắn kiểu gene của 5 fan trong phả hệ về cả nhị bệnh.

(3). Nếu người số 11 kết hôn với những người dị hòa hợp về cả hai cặp ren thì phần trăm để cặp vợ ông chồng này sinh được

một đứa con gái thông thường là 3/8.

(4). Xác suất sinh hai nam nhi không bệnh tật nào của cặp vợ ông chồng (13) với (14) là 1/9.

A. 2

B. 3

C.

Xem thêm: Does "So Far, So Good" Carry A Negative Connotation? So Far So Good (Bryan Adams Album)

1

D. 4


Câu hỏi : 413804
Đáp án : A
(1) comment (0) giải thuật

Giải chi tiết:

A- không bị bệnh P; a- bệnh tật P

B- không biến thành bệnh M; b- mắc bệnh M

*

(1) đúng, vì bạn (9) thừa nhận Xb của tía (4) và a của bà mẹ (3) nên gồm kiểu gene AaXBXb.

(2) sai, mọi người: 7,8,9,10,11,12

(3) đúng, nếu bạn 11 kết bạn với người thiếu nữ có đẳng cấp gen AaXBXb.

AaXBY × AaXBXb → XS sinh phụ nữ bình thường: (A - X^BX^ - = dfrac34A - imes dfrac12 = dfrac38)

(4) sai. Xét fan 13:

+ có chị gái (12) bị bạch tạng → cha mẹ: 7-8 gồm kiểu gene Aa → fan 13: 1AA:2Aa

+ không xẩy ra mù màu sắc nên có kiểu ren XBY

→ tín đồ 13: (1AA:2Aa) XBY

Xét người 14:

+ có em gái (15) bị bạch tạng → cha mẹ: 9-10 gồm kiểu ren Aa → tín đồ 14: 1AA:2Aa

+ Người bà mẹ (9) dấn Xb của tía nên có kiểu gen: XBXb × (10) XBY → người (14): XBXB: XBXb.

→ fan 14: (1AA:2Aa)( XBXB: XBXb)

Cặp 13 – 14: (1AA:2Aa) XBY × (1AA:2Aa)(XBXB: XBXb)

Ta tính tỷ lệ sinh 2 con không trở nên từng loại bệnh:

+ bệnh dịch P

Xác suất bọn họ sinh 2 con bình thường là: (left( 1 - dfrac23 imes dfrac23 ight) + left( dfrac23 imes dfrac23 imes dfrac34A - imes dfrac34A - ight) = dfrac2936)

Trong đó: (1 - dfrac23 imes dfrac23) là tỷ lệ họ không có kiểu gen Aa × Aa (vì không đồng thời bao gồm Aa thì luôn sinh nhỏ bình thường)

(dfrac23 imes dfrac23 imes dfrac34A - imes dfrac34A - ) là phần trăm họ gồm kiểu ren Aa × Aa và sinh 2 nhỏ bình thường.

+ bệnh M:

Cặp 13 – 14: XBY × (XBXB: XBXb) ↔ (1XB:1Y)(3XB:1XbY)

Xác suất họ sinh 2 con trai không mắc bệnh M: (dfrac12 imes dfrac12 imes dfrac12 + dfrac12X^BX^b imes dfrac14 imes dfrac14 = dfrac532)

(dfrac12 imes dfrac12 imes dfrac12) là xác suất P có kiểu gene XBXB × XBY sinh 2 đàn ông bình thường.

(dfrac12X^BX^b imes dfrac14 imes dfrac14) là xác suất P có kiểu ren XBXb × XBY sinh 2 nam nhi bình thường

XS buộc phải tính là: (dfrac532 imes dfrac2936 = dfrac1451152)

Bài viết liên quan