Vợ của nghệ sĩ vũ linh là ai, cuộc sống cô đơn, không vợ con của vũ linh