Viết 1 đoạn văn nói về truyền thống trong gia đình của em bằng tiếng anh