TỶ SỐ NỢ TRÊN TỔNG TÀI SẢN PHẢN ÁNH QUAN HỆ SO SÁNH GIỮA