Khái niệm về trường từ vựng? thế nào là từ tượng thanh?