Tiểu sử về tony buổi sáng là ai ? review sách trên đường băng