Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp: công thức và các dạng chi tiết