2 đời chồng, danh ca hương lan từng 8 năm làm thuê "chả giò"