THUẬT NGỮ BỘ' DÙNG TRONG HỆ CSDL QUAN HỆ LÀ ĐỂ CHỈ ĐỐI TƯỢNG