Thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc