TẠI SAO CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHỦ HỘ KINH DOANH