Stored procedure là gì

Share:

*
a);

Môi ngôi trường thực nghiệm

Windows 10MySquốc lộ Community 5MySquốc lộ Workbench 6

Tạo dữ liệu mẫu

Tạo database & những bảngCREATE DATABASE IF NOT EXISTS procedure_example DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci;USE procedure_example;CREATE TABLE IF NOT EXISTS san_pđắm đuối ( id int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, ten varchar(255) NOT NULL UNIQUE, gia int(10) NOT NULL, mo_ta mediumtext, created_at timestamp DEFAULT NOW() NOT NULL, updated_at timestamp DEFAULT NOW() NOT NULL ON UPDATE NOW(), PRIMARY KEY (id));describe procedure_example.san_pham;Mô hình các đại lý tài liệu demo nghiệm
*
*
Tạo Stored Procedure để đếm tổng thể thành phầm vào bảng san_phamUSE procedure_example;/** COUNT PRODUCTS **/DROPhường PROCEDURE IF EXISTS count_products;delimiter //CREATE PROCEDURE count_products (OUT param1 INT) BEGIN SELECT COUNT(*) INTO param1 FROM san_pham; END//delimiter ;Trong đoạn code trên, sử dụng lệnh delimiter nhằm chỉ định kí tự xong cho đoạn lệnh Squốc lộ. Mặc định, kí từ chấm phẩy ; được dùng làm chỉ thị vấn đề câu lệnh Squốc lộ đã xong xuôi.

Trong đoạn lệnh SQL trên, nhằm cần sử dụng nhiều câu lệnh Squốc lộ khác biệt vào phần thân của Stored Procedure, sử dụng dấu chnóng phẩy ; nhằm phân tách những câu lệnh cá biệt. Do kia, sử dụng kí từ bỏ // nhằm báo đến MySQL hiểu được phần knhị báo cho Stored Procedure chỉ ngừng khi gặp gỡ kí tự này, với câu lệnh delimiter được thực hiện nhằm chỉ định điều đó.

Kiểm tra công dụng Stored Procedure count_products:

CALL count_products(
a;Kết đúng thật sau:

*
Tạo Stored Procedure kiếm tìm kiếm thành phầm theo id được truyền vào

USE procedure_example;/** FIND PRODUCT BY ID **/DROP PROCEDURE IF EXISTS find_product;delimiter //CREATE PROCEDURE find_hàng hóa (IN param1 INT) BEGIN DROPhường TEMPORARY TABLE IF EXISTS tmp_find_product; CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS tmp_find_sản phẩm AS (SELECT * FROM san_pđam mê WHERE id=param1); SELECT * FROM tmp_find_product; END//delimiter ;Kiểm tra tác dụng Stored Procedure find_productsCALL find_product(8);Kết đúng thật sau:

Bài viết liên quan