So that là gì? cấu trúc “so that” trong tiếng anh sử dụng ra sao?