Quan điểm của hồ chí minh về mối quan hệ giữa văn hóa với kinh tế, chính trị - xã hội