Phân tích môi trường kinh doanh giúp doanh nghiệp phát hiện được những