Ở ĐỊA PHƯƠNG EM CÓ NHỮNG LĨNH VỰC KINH DOANH NÀO THEO EM LĨNH VỰC KINH DOANH NÀO LÀ THUẬN LỢI NHẤT