NONE OF LÀ GÌ

Share:

All, Most, Some, None chỉ số lượng, lượng theo từng cấp độ toàn thể, phần lớn, một số cùng ko gì cả. Bài viết dưới đây giới thiệu bỏ ra tiết cách sử dụng của 4 từ này.

Bạn đang đọc: None of là gì

1. Cách cần sử dụng All (of)

1.1. Cách sử dụng All

All nghĩa là “tất cả, mọi, toàn bộ”. Ta cần sử dụng All nhiều nhất với mục đích từ hạn định. Sau All sẽ là danh từ đếm được hoặc không đếm được.

Ví dụ:

Allmy friends are away at university.Alltickets cost 25 pounds.Allinformation about the new hàng hóa is confidential.

Với phương châm từ hạn định - determiner, All đứng trước mạo từ, từ sở hữu, từ chỉ định cùng số.

Mạo từ -ArticleSở hữu - PossessiveChỉ định - DemonstrativeSố - Number
Allthetrees had died.
Allmyfamily were at the tiệc ngọt.
Allthisfood must be eaten today.
All25students took the thử nghiệm.

Lúc All không đi kèm mạo từ

Ta sử dụng All + Danh từ để chỉ toàn bộ một lớp người/vật. Lúc đó, ta ko sử dụng the sau All.

Ví dụ:

Allchildren love sầu stories.(i.e. every child in the world - mọi đứa trẻ trên thế giới)Not:All the children love sầu stories.

Ta cũng không dùng the với các cụm từ chỉ thời gian sau: all day,all night,week,all year,all summer.

Ví dụ:

I spentall daylooking for my car keys.The tiệc ngọt went onall nightand some of the neighbours complained.

1.2. Cách dùng All of

Ta sử dụng All of trước đại từ nhân xưng (us, them), đại từ chỉ định (this, that, these, those) và đại từ quan tiền hệ (whom, which). Đại từ nhân xưng ở dạng bổ ngữ.

Ví dụ:

I need khổng lồ speak toall of youfor a few minutes.He brought gifts forall of us.We had to liên hệ the insurance firm và the airline,all of whichtook a lot of time.(all of which =‘contacting the insurance firm & the airline’ – liên hệ với công ty bảo hiểm và hãng sản phẩm không)

Với các từ chỉ định (this, that, these, those), ta có thể sử dụng All of hoặc All nhưng mà không có of đi kèm.

Ví dụ:

All (of)thishas lớn go out inlớn the rubbish bin. (nói về rác thải nhà bếp)

Ta thường dùng of sau All trong số mệnh đề danh từ xác định (tức là trước the, từ sở hữu cùng từ chỉ định) nhưng ko bắt buộc.

Ví dụ:

All (of) the workerswere given a pay-rise at the kết thúc of the year.I gaveall (of) my old bookskhổng lồ my sister when she went to university.What shall we bởi vì withall (of) this cardboard?Throw it out?

All không có of kèm sau

Ta dùng All, chứ ko phải All of, trước danh từ số nhiều ko xác định, để chỉ toàn bộ một lớp/team người/vật.

Ví dụ:

All catslove sầu milk.Not:All of cats love milk.This book was written forall children, everywhere.

Ta sử dụng All, chứ không phải All of, trước danh từ ko đếm được.

Ví dụ:

All junk foodis bad for you.Not:All of junk food is bad for you.I loveall music, not just classical.

Lưu ý: Thông thường ta ko nói All people cơ mà nói Everybody hoặc Everyone.

Ví dụ:

Everyonewants to achieve sầu their personal goals in life.Not:All people want to lớn achieve…

All đi với đại từ nhân xưng

lúc All chỉ một đại từ nhân xưng là bổ ngữ vào mệnh đề, ta có thể sử dụng đại từ + All hoặc All of + đại từ.

Ví dụ:

I used khổng lồ have sầu three pens but I’ve sầu lostthem all.(or …but I’ve lostall of them).Not: …but I lost all them.

Tuy nhiên, ở phần trả lời ngắn gọn, nhất định phải sử dụng All of.

Ví dụ:

A: How many of these boxes are you going to lớn need?B: All ofthem.Not:Them all.

Ta sử dụng All of với dạng bổ ngữ của đại từ, ngay cả khi đại từ đó là chủ ngữ vào mệnh đề.

Ví dụ:

All of usare hoping for good news.A long line of people waited khổng lồ speak khổng lồ the officer.All of themhad a story khổng lồ tell.

*

Ảnh: SlidePlayer

2. Cách dùng Most (of)

Most là từ chỉ lượng (quantifier), được sử dụng để nói về lượng, số lượng, cấp độ. Ta cần sử dụng Most với một danh từ (Lúc đó, most giữ phương châm từ hạn định – determiner) hoặc ko đi kèm danh từ (Khi đó, most giữ sứ mệnh đại từ - pronoun). Ta cũng có thể cần sử dụng Most với với tính từ và trạng từ để tạo thành thể đối chiếu nhất.

2.1. Mostđi với danh từ

Ta cần sử dụng Most với danh từ để chỉ nghĩa “phần lớn, hầu hết”.

Ví dụ:

She plays tennismostmornings.Mosttap water is drinkable.

Lưu ý: Ta không sử dụng the most với nghĩa sau:

The sun shines over 800 hours during June, July & August & onmost days temperatures rise above sầu 25 degrees.Not: …& on the most days…

Lúc nói về phần lớn thứ gì đó một biện pháp bình thường bình thường, ta cần sử dụng Most + Danh từ. lúc nói về phần lớn của một đội cụ thể nào đó, ta sử dụng Most of + Danh từ.

Ví dụ:

Mostdesserts are sweet.

Desserts in general (món tcố gắng miệngnói chung)

The food at the party was delicious. He’d mademost of thedesserts himself.

A specific set of desserts (at the party) (các món tvậy cụ thể vào bữa tiệc)

lúc Most đứng trước mạo từ (a/an, the), từ chỉ định (this, that), sở hữu (my, your) hoặc đại từ (hyên, them), ta cần dùng of (Most of).

Ví dụ:

Most ofthe information was useful. Some of it wasn’t relevant.Not:Most the information…They soldmost oftheir apartments quite quickly.

Lưu ý: lúc không tồn tại mạo từ, đại từ chỉ định, đại từ sở hữu, ta thường ko cần sử dụng Most of.

Ví dụ:

There hasn’t been much rain.Most riversare below their normal levels.Not:Most of rivers are below their normal levels.

Xem thêm: Nhập Kho Tiếng Anh Là Gì? Mẫu Phiếu Xuất Kho, Nhập Kho Mới Nhất

Ta sử dụng Most trước tên những địa danh.

Ví dụ:

Most ofEnglvà và Wales should be dry throughout the day. (trích từ bản tin dự báo thời tiết)

2.2. Most không đi với danh từ:

Ta có thể bỏ danh từ sau Most khi danh từ đó là hiển nhiên, rõ ràng.

Ví dụ:

Some children brought a packed lunch butmosthad a cooked meal in the canteen. (most children - phần lớn trẻ em)

3. Cách sử dụng Some (of)

3.1. Cách cần sử dụng Some

Với mục đích từ hạn định – determiner, ta dùng Some trước danh từ chỉ lượng ko xác định. Mặc mặc dù lượng ko được xác định hoặc không quan liêu trọng, Some thường ngụ ý một lượng hạn chế.

Ví dụ:

Can you get mesomemilk?(Lượng không cụ thể. Some gợi ý một lượng bình thường, không phải một lượng vô hạn. So sánh: Can you get me five sầu litres of milk?)I’ve gotsomequestions for you.There are elephants in Africa & Asia.(The number is not limited – số lượng không hạn chế.)Not:There are some elephants in Africa and Asia.

Với sứ mệnh từ hạn định, Some bao gồm 2 dạng phát âm: mạnh cùng yếu. Mỗi dạng sở hữu một ý nghĩa khác nhau.

Dạng phân phát âm yếu của Some /səm/

Ta sử dụng dạng vạc âm yếu của Some vào câu khẳng định và câu hỏi (thường với hy vọng đợi câu trả lời là Yes) Khi lượng ko xác định hoặc không quan tiền trọng (ta sử dụng Any trong câu hỏi cùng câu phủ định).

Ví dụ:

I’ve sầu gotsome/səm/water.Have you gotsomewater?(expecting the answeryes – mong mỏi chờ câu trả lời Có)Have you gotanywater?(openyes-noquestion – câu hỏi mở Có-Không)I haven’t gotanywater.(negative – câu phủ định)

Ta sử dụng dạng phân phát âm yếu của Some chỉ với danh từ không đếm được với danh từ số nhiều.

Ví dụ:

I’m looking forsomeadvice.(+ uncountable noun – danh từ không đếm được)Do you needsomehelp?(+ uncountable noun – danh từ ko đếm được)We need to makesomechanges khổng lồ the programme.(+ plural noun – danh từ số nhiều)There are a lot of advantages in doing the course online, but there aresomedisadvantages too.(+ plural noun – danh từ số nhiều)

Lưu ý: Ta ko sử dụng dạng vạc âm yếu của Some với danh từ đếm được số ít.

Ví dụ:

If you’re looking for a book khổng lồ read, I can recommend ‘Animal Farm’.Not:If you’re looking for some book khổng lồ read…Dạng phát âm mạnh của Some

Đây là dạng có nhấn trọng âm. Dạng này đối lập với Others/All/Enough.

Ví dụ:

Why dosomepeople live longer than other people?(some, not others - một số, ko phải những người khác)Someboys went to lớn the front of the stage lớn get a better view. The rest of us couldn’t see a thing.(some, not all - một số, không phải tất cả)There weresomecakes left but not enough for everyone.(some, but not enough - một số nhưng không đủ)I’m not keen onsometypes of fish. I find plaice a bit tasteless.

Ta sử dụng dạng phân phát âm mạnh của Some để chỉ người/vật như thế nào đó nhưng không ko biết, nhất là với danh từ đếm được số ít.

Ví dụ:

There must besomeway of opening this printer!Someidiot driver crashed into lớn the bachồng of me.Some đi với số

Ta dùng dạng phát âm mạnh của Some với những số. Nó hàm ý một lượng cao bất thường.

Ví dụ:

Some£30 billion was needed lớn rebuild the hospital.Some60% of the course is devoted to design.

3.2. Cách cần sử dụng Some of

Some of được cần sử dụng trước mạo từ the, từ chỉ định (this, that), đại từ (you, us) hoặc từ sở hữu (my, your). lúc đó, Some of chỉ một bộ phận vào một tổng thể.

Ví dụ:

I wasn’t sure aboutsome ofthe answers.It was great to meetsome ofher friends and colleagues.Not: …some her friends…First a look atsome oftoday’s main stories in some more detail.

4. Cách cần sử dụng No

No là từ hạn định – determiner. Ta sử dụng No trực tiếp trước danh từ.

Ví dụ:

I’ve gotnotime khổng lồ waste.There arenopeople I recognise here.She says she hasnofriends.

Phân biệt No với Not Any: Có rất không nhiều sự không giống biệt về nghĩa giữa There is/are no +Danh từThere isn’t/aren’t any +Danh từ.

Tuy nhiên, No + Danh từ thường có tác dụng mạnh hơn nghĩa phủ định. Lúc nói, ta thường nhấn mạnh vào No.

Ví dụ:

There’snoreason khổng lồ be afraid of her.(hoặcThere isn’tanyreason khổng lồ be afraid of her.)There arenoeggs in the fridge.(hoặcThere aren’tanyeggs in the fridge.)

5. Cách dùng None (of)

5.1. Cách cần sử dụng None

None là dạng đại từ của No. None nghĩa là không người nào cả, ko gì cả. Ta cần sử dụng None với mục đích đại từ để vậy thế danh từ đếm được và danh từ ko đếm được. None được cần sử dụng có tác dụng chủ ngữ hoặc bổ ngữ trong câu.

Ví dụ:

Slorne stared … and seemed khổng lồ try to lớn find some strength which would let her speak. But nonecame. (No strength came – không chút sức mạnh nào)My mother had two brothers. My father hadnone.(My father didn’t have any brothers – không có ai)A: What reasons did he give?B: None.

Lúc None có tác dụng chủ ngữ, động từ phân tách ở số ít hoặc số nhiều tuỳ thuộc vào điều mà lại nó đề cập đến.

Ví dụ:

I’m always looking for inspiration.Noneevercomes.She’s always looking for ideas.Noneevercome.

Lưu ý: Ta ko sử dụng None Lúc muốn nói no one hoặc nobody (không một ai cả).

Ví dụ:

They had a wonderful time and luckilyno onewas injured.Not: …& luckily none was injured.

5.2. Cách dùng None of

Ta sử dụng None of trước mạo từ the, từ chỉ định (this, that), từ sở hữu (my, your) hoặc đại từ.

Ví dụ:

Noneofhis old friends knew what had happened to hyên ổn.It doesn’t matter.None ofit was your fault.

Ta ko dùng None of Khi đã tất cả sẵn từ phủ định (not, n’t) vào mệnh đề.

Ví dụ:

She doesn’t rememberanyofus.Not:She doesn’t rethành viên none of us.

Lúc đề cập tới 2 vật/người, ta sử dụng neither of gắng vày none of.

Ví dụ:

We sat down at the table, just the two of us. He carried on eating his food.Neither ofus said anything.Not:None of us said anything.

Trong văn phong trang trọng, lịch thiệp, ta dùng None of với động từ số ít khi nó là chủ ngữ. Tuy nhiên, vào văn phong thân mật, suồng sã, mọi người thường cần sử dụng động từ số nhiều.

Ví dụ:

None ofthat surprises me.Indeed,none ofhis novels is well shaped or well written.None ofthe products have been tested on animals và all the bottles are recyclable.(informal)

Lỗi thường gặp: Không sử dụng None trực tiếp trước danh từ. Ta cần sử dụng No + Danh từ hoặc None of + Danh từ.

Ví dụ:

Bài viết liên quan