Mối quan hệ giữa nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội

Share:
*

Please use this identifier khổng lồ cite or links to this item: https://diymcwwm.com/handle/11742/58406
Title:Mối quan hệ giữa Nhà nước và tổ chức xã hội trong việc thực hiện giám sát xã hội ở Việt Nam
Authors:Phạm Sỹ Nguyên
Keywords:Mối quan hệNhà nướcTổ chức xã hộiGiám sát xã hộiViệt Nam
Abstract:Bài viết bàn về mối quan hệ giữa Nhà nước và tổ chức xã hội trong việc thực hiện giám sát xã hội ở Việt Nam. Quan hệ giữa Nhà nước và tổ chức xã hội trong việc thực hiện giám sát xã hội - việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Tuy nhiên, thông thường, khi nói đến tổ chức xã hội, người ta thường nhắc tới những thiết chế (chính thức và phi chính thức) hiện diện trong một khu vực thuộc cơ cấu xã hội. Trong mỗi quốc gia, cấu trúc xã hội bao gồm chủ yếu 3 thành phần là: Nhà nước, thị trường và xã hội (một trong ba khu vực của cơ cấu xã hội - khu vực nằm giữa/đan xen với Nhà nước và thị trường). Đó là cơ cấu của “tam giác phát triển” mà mỗi đỉnh của nó đều có vai trò và vị trí nhất định trong sự phát triển chung của các quốc gia - là đối tác của các quan hệ quyền lực, chính trị ở các quốc gia cũng như trên phạm vi quốc tế. Một Nhà nước của dân, do dân và vì dân nhất định phải lấy khu vực xã hội và các tổ chức xã hội của họ là chỗ dựa, là đối tác và là nơi để kiểm nghiệm các chính sách và pháp luật.
Issue Date:2020-08
Type:Tài liệu tham khảo khác
Extent:9 trang, pdf
Method:Tạp chí Công thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 20, tháng 8 năm 2020
Temporal:Thư viện Quốc hội
Right:Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Bài viết liên quan