Mô hình thực thể quan hệ

Share:
Sử dụng quy mô dữ liệu khái niệm mức cao để thiết kế cơ sở dữ liệu
*
những giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu

Hình trên chỉ ra tiến trình thiết kế cơ sở dữ liệu một biện pháp đơn giản. Bước đầu tiên là tập hợp và phân tích yêu cầu hệ thống. Trong bước này, người thiết kế cơ sở dữ liệu phải tiến hành thu thập yêu thương cầu của người sử dụng, sau đó viết tài liệu những yêu cầu dữ liệu.

Bạn đang đọc: Mô hình thực thể quan hệ

Kết quả của bước này là viết ra được tập hợp những yêu cầu tất cả các đối tượng người dùng một phương pháp xúc tích. Từ đó, ta xác định được yêu thương cầu chức năng (Funtional Requirements) của hệ thống.

Sau khi tất cả các yêu cầu đã được tập hợp và phân tích, bước tiếp theo là xây dựng lược đồ khái niệm(conceptual schema) mang đến cơ sở dữ liệu. Lược đồ khái niệm là nơi biểu diễn súc tích những yêu thương cầu của người sử dụng với biểu diễn đưa ra tiết những kiểu thực thể (entity types),quan hệ (relationships) và những ràng buộc (constraints) của dữ liệu, phần này sử dụng những khái niệm được cung cấp trong quy mô dữ liệu mức cao (High level data model). Mô hình dữ liệu mức cao là quy mô dữ liệu được dùng để giao tiếp với người sử dụng bình thường vì chưng thế nó rất dễ hiểu, nó chỉ ra cái gì cần được lưu trong cơ sở dữ liệu chứ ko chỉ ra cụ thể dữ liệu được thực hiện như thế nào.

Bước tiếp theo trong quá trình thiết kế là tải đặt cơ sở dữ liệu bên trên một hình dữ liệu thực hiện, sử dụng những Hệ quản trị cơ sở dữ liệu như thế nào đó (Hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện nay sử dụng mô hình dữ liệu quan hoặc hướng đối tượng). Bởi thế, chúng ta cần thiết phải chuyển từ quy mô dữ liệu mức đảm nhiệm những quy mô dữ liệu thực hiện. Bước này được gọi là thiết kế súc tích (Logical design) hoặc ánh xạ quy mô dữ liệu (Data mã sản phẩm mapping) và kết quả của bước này là lược đồ cơ sở dữ liệu trong mô hình cơ sở dữ liệu thực hiện.

Bước cuối thuộc là thiết kế vật lý mang lại cơ sở dữ liệu (physical design), bao gồm việc thiết kế những cấu trúc lưu trữ dữ liệu bên trong, đường dẫn truy cập, tổ chức tệp tin của các file dữ liệu.

Trong chương này, họ sẽ sử dụng mô hình khái niệm ER đến thiết kế lược đồ khái niệm (Conceptual Schema).


Mục đích của mô hình khái niệm ER(Entity – Relationship Model)

Qua bước xem xét tổng quát lác trên, ta thấy rằng, mô hình E-R là một mô tả ngắn gọn xúc tích chi tiết dữ liệu của một tổ chức xuất xắc một lĩnh vực nghiệp vụ. Nó giúp người thiết kế cơ sở dữ liệu mô tả thế giới thực gần gũi với quan liêu niệm và biện pháp nhận chú ý nhận bình thường của bé người. Nó là công cụ để phân tích tin tức nghiệp vụ.

Mục đích của mô hình E – R

làm cho thống nhất quan tiền điểm về dữ liệu của những người thâm nhập hệ thống: Người quản lý, người dùng cuối, người thiết kế hệ thống Xác định các xử lý về dữ liệu cũng như những ràng buộc trên các dữ liệu. Giúp đỡ việc thể hiện cơ sở dữ liệu về mặt cấu trúc: Sử dụng thực thể và các mối liên kết giữa những thực thể. Biểu diễn quy mô quan hệ thực thể bằng một sơ đồ.
Ví dụ về một cơ sở dữ liệu ứng dụng

Trong phần này, bọn họ sẽ tìm hiểu một ví dụ về cơ sở dữ liệu ứng dụng - gọi là COMPANY để minh hoạ các khái niệm trong quy mô ER cùng sử dụng nó trong những khi thiết kế lược đồ khái niệm.

Cơ sở dữ liệu COMPANYcần lưu trữ thông tin về nhân viên cấp dưới (employees), phòng/ban (departments), và các dự án (projects) vào công ty. Sau khi tập hợp được tất cả những yêu cầu của hệ thống, người thiết kế cơ sở dữ liệu tiến hành mô tả lại miniworld bằng mô hình ER.

Sau đây là những quy tắc nghiệp vụ của hệ thống cơ sở dữ liệu COMPANY, chúng ta sẽ xây dựng quy mô ER từng bước để giới thiệu những khái niệm của quy mô ER.

công ty (COMPANY) bao gồm nhiều phòng/ban (DEPARTMENTs). Mỗi phòng/ban có tên (name), mã số (number) duy nhất và gồm một nhân viên cấp dưới (employee) làm quản lý (manages) phòng/ban. Họ lưu lại ngày bắt đầu (start date) có tác dụng quản lý phòng/ban của nhân viên cấp dưới đó. Mỗi phòng/ban gồm thể bao gồm nhiều địa điểm không giống nhau (locations). Mỗi phòng/ban điều hành một số dự án (PROJECTs). Mỗi dự án mang tên (name), mã số (number) duy nhất với chỉ có một địa điểm (location). Với mỗi nhân viên, họ lưu lại những thông tin sau: thương hiệu (name), số bảo hiểm làng hội (social security number), địa chỉ (address), lương (salary), giới tính (sex), với ngày sinh (birthdate). Mỗi nhân viên làm việc ở một phòng/ban, nhưng có thể làm việc mang lại nhiều dự án. Chúng ta lưu lại số giờ có tác dụng việc (the number of hours per week) của từng nhân viên trong từng dự án. Chúng ta lưu lại tin tức về người quản lý trực tiếp (direct supervisor), của mỗi nhân viên. Người quản lý trực tiếp cũng là một nhân viên. Mỗi nhân viên cấp dưới có những người phụ thuộc vào họ (DEPENDENTs). Mỗi người phụ thuộc ta lưu lại tin tức về thương hiệu (name), giới tính (sex), ngày sinh (birthdate) cùng quan hệ (relationship).

Hình minh hoạ sau sẽ chỉ ra sơ đồ ER của cơ sở dữ liệu COMPANY dựa trên những ký kết hiệu đồ hoạ được quy định trong mô hình ER.

*
Sơ đồ ER của cơ sở dữ liệu COMPANY

bên trên đây chỉ là giới thiệu sơ bộ về mô hình ER, những bạn chưa cần phải hiểu được toàn bộ sơ đồ trên.

Phần tiếp theo họ sẽ giới thiệu về mô hình ER. Các khái niệm cơ bản trong quy mô ER gồm có Thực thể (Entity),Thuộc tính (Attributes), với Quan hệ (Relationship).


Thực thể

những thực thể vốn tồn tại trong thế giới thực. Một thực thể là một khái niệm để chỉ một lớp các đối tượng cụ thể hay các khái niệm tất cả cùng những đặc tính chung mà ta quan liêu tâm. Tên thực thể: là tên gọi của một lớp đối tượng. Trong 1 CSDL, tên thực thể ko được trùng nhau. Cam kết hiệu: Trong mô hình E-R, thực thể được biểu diễn bằng một hình chữ nhật mang tên bên trong.
*
Ví dụ thực thể

Thuộc tính

Thuộc tính là những đặc trưng (properties)được sử dụng để biểu diễn thực thể.
Thuộc tính được ký kết hiệu bằng hình oval, phía bên trong ghi thương hiệu của thuộc tính. Thuộc tính của thực thể nào thì sẽ được gắn với thực thể đó.
*
Thực thể EMPLOYEE và những thuộc tính của nó

*
Thực thể DEPARTMENT và những thuộc tính của nó

*
Một số cam kết hiệu của thuộc tính

Các kiểu thuộc tính trong mô hình ER

Thuộc tính đơn (simple) đối lập với thuộc tính tổ hợp (composite),thuộc tính đơn trị (single-value) đối lập với thuộc tính đa trị (multivalued), thuộc tính lưu trữ (stored) đối lập với thuộc tính suy diễn (derived).Sau đây ta sẽ search hiểu chi tiết về các loại thuộc tính này

Thuộc tính đơn (simple) hay còn gọi là thuộc tính nguyên tử (Atomic): Chỉ tất cả một giá bán trị trong một thuộc tính của một thực thể. Ví dụ: Thuộc tính Birthdate, Sex… của Employee là thuộc tính nguyên tử.

Thuộc tính tổ hợp (Composite): là thuộc tính được kết hợp của một số thành phần. Ví dụ: Address(Apt#, House#, Street, City, State, ZipCode, County) hoặc Name (FirstName, MiddleName, LastName)là thuộc tính tổ hợp.

Thuộc tính tổ hợp gồm thể được biểu diễn phân cấp như sau

*
Biểu diễn phân cấp của thuộc tính tổ hợp

Thuộc tính đơn trị (single-value): Là thuộc tính chỉ bao gồm một giá bán trị duy nhất ở một thời điểm. Ví dụ: Sex, Birthdate,…

Thuộc tính đa trị (multivalued): Là thuộc tính gồm thể có nhiều giá trị tại một thời điểm. Ví dụ: PreviousDegrees…

Ký hiệu: PreviousDegrees

Thuộc tính tổ hợp và thuộc tính đa trị tất cả thể làm tổ ở nhiều mức, mặc dù ít gặp trường hợp này. Ví dụ: PreviousDegrees của thực thể STUDENT là loại thuộc tính đó. Ký hiệu: PreviousDegrees (College, Year, Degree, Field).

Thuộc tính lưu trữ (stored attribute) với thuộc tính suy diễn (derivedattribute):Thuộc tính lưu trữ là thuộc tính nhưng giá trị của nó phải được lưu trữ, còn thuộc tính suy diễn là thuộc tính mà giá trị của nó tất cả thể suy ra từ giá chỉ trị của những thuộc tính khác. Ví dụ: Age(derived attribute) được suy diễn từ BirthDate (stored attribute)

Giá trị rỗng của thuộc tính (Null Values): vào một vài trường hợp, một thực thể gồm thể không có giá trị tương ứng đến một thuộc tính, ví dụ thuộc tính NameDependent(Tên của người phụ thuộc), nếu một nhân viên cấp dưới nào đó trong thực thể EMPLOYEE chưa gồm người phụ thuộc thì thuộc tính NameDependent tương ứng với nhân viên đó sẽ không có giá trị. Hoặc trong trường hợp thuộc tính có giá trị nhưng chưa được biết, ví dụ thuộc tính PhoneNumber (Số điện thoại). Trong trường hợp này, một giá trị đặc biệt được tạo ra, đó là giá trị Null.

Mỗi thuộc tính trong thực thể luôn có giá chỉ trị, ví dụ các thuộc tính trong thực thể EMPLOYEE có các giá trị sau: Name=‘John Smith’, SSN=‘123456789’, Address=‘731 Fondren, Houston, TX’, Sex=‘M’, BirthDate= ‘09-JAN-55’. Một bộ giá bán trị của một thực thể được gọi là một bản ghi(record).

*
nhì thực thể với giá trị thuộc tính của nó


Kiểu thực thể, Khoá cùng tập giá trị

Kiểu thực thể: là tập hợp những thực thể tất cả cùng các thuộc tính cơ bản. Ví dụ, kiểu thực thể EMPLOYEE, kiểu thực thể PROJECT.

Khoá: Mỗi một kiểu thực thể phải gồm một hoặc một tập những thuộc tính với giá trị duy nhất (unique value) để phân biệt giữa bản ghi này với bản ghi khác. Thuộc tính đó gọi là khoá của kiểu thực thể (Key attribute).Ví dụ: thuộc tính SSN của kiểu thực thể EMPLOYEE, hoặc thuộc tính NumberStudent(Mã sinh viên) của kiểu thực thể STUDENT. để ý là khoá tất cả thể gồm một hoặc một tập các thuộc tính.

Tập giá trị tốt còn gọi là miền xác định(Domain): là tập những giá trị mà lại thuộc tính bao gồm thể nhận được. Ví dụ: Miền xác định của thuộc tính Sex là Male, Female, hoặc của Mark(Điểm) là từ 0..10.

Tập giá trị ko được biểu diễn vào lược đồ ER.


Định nghĩa liên kết với kiểu liên kết

Liên kết (Relationship) sử dụng để chỉ mối quan lại hệ giữa hai tuyệt nhiều thực thể khác nhau. Ví dụ: nhân viên (A) có tác dụng việc cho dự án (X), nhân viên cấp dưới B có tác dụng việc mang lại dự án (X)…

Những liên kết của cùng một kiểu được đội lại gọi là kiểu liên kết (RelationshipType), ví dụ kiểu liên kết WORK_ON (làm việc cho), kiểu liên kết MANAGES ( làm quản lý)…

Trong lược đồ ER, người ta sử dụng hình thoi và bên phía trong ghi tên kiểu liên kết để ký kết hiệu kiểu liên kết.

Ký hiệu:

*
cam kết hiệu kiểu liên kết Kiểu liên kết cũng gồm thể tất cả thuộc tính của nó.

Bậc của kiểu liên kết

Là số lượng những kiểu thực thể thâm nhập vào liên kết. Có những kiểu liên kết sau:

Kiểu liên kết bậc 1 (đệ quy) là mối quan tiền hệ giữa cùng 1 kiểu thực thể. Kiểu liên kết bậc 2 là mối liên kết giữa nhì kiểu thực thể Kiểu liên kết bậc 3 là mối liên kết giữa 3 kiểu thực thể

Mối quan hệ bậc 1

Mối quan liêu hệ bậc 1 (đệ quy) là mối quan lại hệ giữa cùng 1 kiểu thực thể

*
Minh họa mối quan liêu hệ bậc 1

Mối quan liêu hệ bậc 2

Là mối quan liêu hệ giữa 2 kiểu thực thể không giống nhau.

*
Minh họa mối quan tiền hệ bậc 2

Mối liên kết giữa hai kiểu thực thể DEPARTMENT và EMPLOYEE sau đây là kiểu liên kết bậc 2 bởi vì nó bao gồm sự thâm nhập của nhị kiểu thực thể.


Hình minh hoạ trên còn mang lại ta thấy, tất cả thể bao gồm nhiều hơn một kiểu liên kết giữa nhị kiểu thực thể khác nhau.


Mối quan hệ bậc 3

Là mối quan lại hệ giữa 3 kiểu thực thể khác kiểu.

*
Minh họa mối quan tiền hệ bậc 3

Ràng buộc liên kết

Các kiểu liên kết thường tất cả một số ràng buộc làm sao đó về những thực thể gồm thể kết hợp với nhau tham gia trong một liên kết phù hợp. Những ràng buộc này xác định từ tình huống thực tế mà lại liên kết thể hiện.Có những loại ràng buộc như sau:


Tỷ số lực lượng

Trong các kiểu liên kết bậc 2, tỷ số lực lượng chỉ rõ số thực thể tham gia vào liên kết. Các tỷ số lực lượng gồm thể là: 1:1, 1:N, N:1 cùng M:N.

Tỷ số 1:1: Một thực thể của kiểu A tất cả liên kết với một thực thể của kiểu B và ngược lại.

*
Tỷ số 1:1

Một nhân viên cấp dưới (EMPLOYEE) quản lý một phòng (DEPARTMENT) , và một chống chỉ có một nhân viên quản lý.


*
Ví dụ 1:1

Tỷ số 1:N: Một thực thể của kiểu A tất cả liên kết với nhiều thực thể của kiểu B. Nhưng một thực thể của kiểu B lại bao gồm liên kết duy nhất với thực thể của kiểu A.

*
Tỷ số 1:N


Một nhân viên (EMPLOYEE) làm việc cho một chống (DEPARTMENT), và một phòng gồm nhiều nhân viên cấp dưới làm việc.


*
Ví dụ 1:N

Tỷ số M:N: Một thực thể của kiểu A gồm liên kết với nhiều thực thể của kiểu B cùng ngược lại.

*
Tỷ số M:N
*
Ví dụ M:N

Ràng buộc về sự thâm nhập liên kết (Participation constraint)

Ràng buộc về sự tham gia liên kết được xác định trên từng thực thể vào từng kiểu liên kết cơ mà thực thể đó tham gia, bao gồm: lực lượng thâm nhập toàn bộ (total participation ) và lực lượng thâm nhập bộ phận (partial participation).


Trong kiểu liên kết Manages giữa hai kiểu thực thể EMPLOYEE với DEPARTMENT, lực lượng gia nhập của kiểu thực thể DEPARTMENT là toàn bộ, bởi vì DEPARTMENT như thế nào cũng gồm người quản lý, còn lực lượng thâm nhập của kiểu thực thể EMPLOYEE là bộ phận bởi vì không phải EMPLOYEE như thế nào cũng làm quản lý (manages) của DEPARTMENT.


Trong sơ đồ ER, kiểu thực thể có lực lượng thâm nhập liên kết toàn bộ được nối với kiểu liên kết bằng gạch nối kép, còn kiểu thực thể gồm lực lượng thâm nhập bộ phận được nối với kiểu liên kết bằng gạch nối đơn.

*
Ràng buộc về sự gia nhập liên kết

Lực lượng gia nhập liên kết

Trong mối liên kết giữa những thực thể, ta cần thân mật đến lực lượng tham gia liên kết, đó là số bản ghi lớn nhất và nhỏ nhất của thực thể gia nhập vào liên kết đó.

Ký hiệu: Thêm (min,max) vào mối liên kết.

Trong đó

min là số bản ghi nhỏ nhất gia nhập vào liên kết max là số bản ghi lớn nhất thâm nhập vào liên kết Mặc định, min=0, max=n chúng ta xác định lực lượng này từ khảo tiếp giáp thực tế bài toán.

Tại một thời điểm, một phòng tất cả duy nhất một người quản lý-người đó là nhân viên, một nhân viên cấp dưới chỉ quản lý duy nhất một phòng. Vày vậy, (0,1) là lực lượng của EMPLOYEE cùng (1,1) là lực lượng của DEPARTMENT thâm nhập trong liên kết Manages(quản lý).

Một nhân viên cấp dưới chỉ có thể làm cho việc cho một phòng nhưng một phòng tất cả thể có bất kỳ số lượng nhân viên nào. Bởi vì thế, (1,1) là lực lượng của EMPLOYEE với (0,n) là lực lượng của DEPARTMENT tham gia trong liên kết Works_For(làm việc cho).

Xem thêm: Spot Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nên Trade Thị Trường Nào: Spot Hay Futures


Thuộc tính của kiểu liên kết

Kiểu liên kết cũng gồm thể tất cả thuộc tính. Ví dụ: Số giờ nhân viên làm việc đến dự án (Hours) là thuộc tính của mối liên kết giữa nhị kiểu thực thể EMPLOYEE với PROJECT.

*
Thuộc tính kiểu liên kết
Kiểu thực thể yếu(Weak Entity)

Kiểu thực thể yếu là kiểu thực thể tồn tại phụ thuộc vào thực thể không giống (thực thể có tác dụng chủ giỏi còn gọi là xác định nó). Kiểu thực thể yếu không có khoá.

Kiểu thực thể yếu được xác định bằng:

Một xuất xắc một tập các thuộc tính xác định kiểu thực thể yếu cùng thưc thể làm cho chủ (xác định) thực thể yếu.

Kiểu thực thể yếu luôn có lực lượng gia nhập liên kết toàn bộ.


Tổng quát hóa và chuyên biệt hóa

Tổng quát lác hóa là khái niệm có thể chấp nhận được ta coi một vật thể làm sao đó (các thực thể) là một thực thể bé của một vật thể không giống tổng quát mắng hơn.


SACH là một loại bé của loại tổng quát lác hơn là TAILIEU nói chung.


Ôtô, xeca, xe taxi gộp lại thành một thực thể tổng quát lác hơn là Phuongtienvantai.


Thực thể nhỏ và thực thể chính

Trong mô hình dữ liệu, cần phải tế bào tả một cách rõ ràng các thực thể gần như nhau: đó là những thực thể có những thuộc tính chung, nhưng cũng gồm một số các thuộc tính không giống nhau.


Trong một Đơn vị bao gồm 3 loại nhân viên: SECRETARY, TECHNICIAN, ENGINEER. Những thực thể này có một số thuộc tính phổ biến và một số thuộc tính riêng.


Trong trường hợp này, có thể gồm 3 hướng giải quyết sau

phương pháp đơn giản nhất là gộp tất cả những loại nhân viên vào một thực thể EMPLOYEE. Phương pháp này dẫn đến dư thừa thông tin, vì tất cả những thuộc tính luôn luôn rỗng đối với mỗi loại nhân viên. Cách thứ hai, định nghĩa riêng rẽ rẽ từng loại thực thể: SECRETARY, TECHNICIAN, ENGINEER. Cách này không khai thác được những thuộc tính thông thường của nhân viên. Phương pháp thứ ba, định nghĩa một thực thể chủ yếu gọi là EMPLOYEE, với 3 thực thể con là: SECRETARY, TECHNICIAN, ENGINEER. Những thuộc tính chung nằm vào thực thể chính, còn thực thể bé sẽ chứa thuộc tính riêng của nó. Hình sau đây minh hoạ cách giải quyết này
*
Minh họa mối quan lại hệ giữa thực thể nhỏ và thực thể chính

Các thực thể bé loại trừ

Trong mô hình trên, các thực thể bé là loại trừ lẫn nhau.

Thực thể nhỏ loại trừ gồm 2 loại:

Thực thể bé đầy đủ: Là tất cả những thực thể bé xác định một thực thể chính. Trong ví dụ trên, tất cả những thực thể nhỏ là đầy đủ vị không thể bổ sung thực thể như thế nào vào thực thể chính EMPLOYEE.

Thực thể nhỏ không đầy đủ: Tập các thực thể con không đầy đủ xác định thực thể chính.


Tập thực thể ÔTÔ, XEMAY chưa xác định được thực thể đó là PHUONGTIEN.


Các ký hiệu

Trong xây dựng quy mô E-R, ta sử dụng những ký hiệu vào hình dưới

*
Bảng tổng hợp những ký hiệu trong mô hình ER

Quy tắc đặt tên

*
Quy tắc đặt thương hiệu

Liệt kê, đúng đắn hóa với lựa chọn tin tức cơ sở

Xác định một từ điển bao gồm tất cả những thuộc tính (không bỏ sót bất cứ tin tức nào).

Chính xác hóa những thuộc tính đó. Thêm những từ cần thiết để thuộc tính đó mang đầy đủ ý nghĩa, không khiến lầm lẫn, hiểu nhầm.

Để lựa chọn những đặc trưng cần thiết , ta duyệt từ trên xuống cùng chỉ giữ lại những thuộc tính đảm bảo yêu cầu sau

Thuộc tính cần phải đặc trưng mang lại một lớp các đối tượng được xét.

Chọn một thuộc tính một lần, nếu lặp lại thì bỏ qua.

Một thuộc tính phải là sơ cấp (Nếu giá chỉ trị của nó bao gồm thể suy ra từ các thuộc tính không giống thì bỏ qua).


Xác định các thực thể và những thuộc tính của nó, sau đó xác định thuộc tính định danh đến từng thực thể.

Duyệt danh sách các thuộc tính từ trên xuống để đưa ra thuộc tính tên gọi. Mỗi thuộc tính tên gọi sẽ tương ứng với một thực thể.

Gán các thuộc tính mang lại từng thực thể.

Xác định thuộc tính định danh mang đến từng thực thể.


Xác định các mối quan lại hệ và những thuộc tính riêng rẽ của nó

Xét danh sách các thuộc tính còn lại, hãy tìm tất cả các động từ (ứng với thuộc tính đó). Với mỗi động từ, hãy trả lời các câu hỏi: Ai? dòng gì? Ở đâu? khi nào? Bằng cách nào?


Vẽ sơ đồ quy mô thực thể- mối quan tiền hệ, xác định lực lượng gia nhập liên kết cho những thực thể.


Chuẩn hóa sơ đồ cùng thu gọn sơ đồ

Vẽ sơ đồ. Chuẩn hóa sơ đồ, nếu vào đó còn tồn tại chứa: các thuộc tính lặp, nhóm lặp và những thuộc tính phụ thuộc thời gian → sơ đồ chỉ còn các thực thể đơn và các thuộc tính đơn.

Thu gọn sơ đồ: Nếu một thực thể gồm tất cả các đặc trưng:

Là thực thể treo: là thực thể chỉ thâm nhập vào một mối quan tiền hệ cùng chỉ chứa một thuộc tính duy nhất thực sự là của nó (có thể tất cả thuộc tính thứ 2 tiếp tế làm định danh). Mối quan tiền hệ là bậc nhị và không có thuộc tính riêng. Mối quan lại hệ là 1: N xuất xắc 1:1.

*
Trước khi thu gọn

Được thu gọn thành sơ đồ sau

*
sau khoản thời gian thu gọn

Mô hình ER mang đến cơ sở dữ liệu COMPANY

Qua Bước 1 cùng Bước 2 ta xác định được list các thực thể và các thuộc tính của từng thực thể. Qua bước 3 ta xác định được những kiểu liên kết như sau:

1. MANAGES: là kiểu liên kết 1:1 giữa hai kiểu thực thể EMPLOYEE cùng DEPARTMENT. Lực lượng gia nhập kiên kết của kiểu thực thể EMPLOYEE là bộ phận, vì chưng không phải nhân viên cấp dưới nào cũng thâm nhập quản lý. Còn lực lượng tham gia của DEPARTMENT là toàn bộ, bởi tại bất kỳ thời điểm như thế nào một chống cũng gồm một nhân viên làm quản lý. Thuộc tính StartDate được gắn vào kiểu liên kết để ghi lại thời điểm bắt đầu có tác dụng quản lý của nhân viên cho phòng đó.

2. WORKS_FOR: là kiểu liên kết 1:N giữa nhị kiểu thực thể DEPARTMENT với EMPLOYEE. Cả hai kiểu thực thể này đều có lực lượng thâm nhập toàn bộ vào liên kết.

3. CONTROLS: là kiểu liên kết 1:N giữa nhì kiểu thực thể DEPARTMENT và PROJECT. Lực lượng gia nhập của PROJECT là toàn bộ, của DEPARTMENT là bộ phận.

4. SUPERVISOR: là kiểu liên kết 1:N giữa nhì kiểu thực thể EMPLOYEE và EMPLOYEE (Mỗi nhân viên có người quản lý cấp trên của mình, người đó cũng là một nhân viên). Trong quá trình phỏng vấn những đối tượng người dùng, người thiết kế được trả lời rằng: không phải nhân viên cấp dưới nào cũng làm quản lý nhân viên cấp dưới khác, cùng không phải nhân viên nào cũng gồm người quản lý trực tiếp mình. Vì vậy, cả nhị kiểu thực thể này còn có lực lượng thâm nhập bộ phận.

5. WORK_ON: là kiểu liên kết M:N giữa hai kiểu thực thể EMPLOYEE với PROJECT, vì một dự án tất cả nhiều nhân viên cấp dưới làm việc cùng một nhân viên có thể làm việc cho nhiều dự án. Thuộc tính Hours là thuộc tính của kiểu liên kết được cần sử dụng để ghi lại số giờ mỗi nhân viên làm việc mang đến một dự án như thế nào đó. Cả nhị kiểu thực thể này có lực lượng gia nhập toàn bộ.

6. DEPENDENTS_OF: là kiểu liên kết 1:N giữa hai kiểu thực thể EMPLOYEE cùng DEPENDENT. Kiểu thực thể DEPENDENT là kiểu thực thể yếu, vày nó không tồn tại nếu không tồn tại sự tồn tại của kiểu thực thể EMPLOYEE. Lực lượng tham gia của EMPLOYEE là bộ phận, vì chưng không phải nhân viên nào cũng bao gồm người phụ thuộc. Lực lượng thâm nhập của DEPENDENT là toàn bộ bởi vì nó là kiểu thực thể yếu.

Qua bước 4 ta vẽ được quy mô ER
*
mô hình ER của bài toán COMPANY

Quản lý hoạt động của một trung chổ chính giữa đại học

Qua quy trình khảo sát, điều tra hoạt động của một trung trung tâm đại học ta rút ra các quy tắc quản lý sau

Trung trung tâm được chia thành nhiều trường cùng mỗi trường có một hiệu trưởng để quản lý nhà trường. Một trường chia thành nhiều khoa, mỗi khoa thuộc về một trường. Mỗi khoa cung cấp nhiều môn học. Mỗi môn học thuộc về 1 khoa (thuộc quyền quản lý của 1 khoa). Mỗi khoa thuê nhiều thầy giáo làm việc. Nhưng mỗi giáo viên chỉ có tác dụng việc cho một khoa. Mỗi khoa có 1 chủ nhiệm khoa, đó là một giáo viên. Mỗi giáo viên tất cả thể dạy nhiều nhất 4 môn học và tất cả thể không dạy môn học nào. Mỗi sinh viên có thể học nhiều môn học, nhưng không nhiều nhất là môn. Mỗi môn học có thể gồm nhiều sv học, có thể không có sinh viên nào. Một khoa quản lý nhiều sv chỉ thuộc về một khoa. Mỗi giáo viên tất cả thể được cử làm cho chủ nhiệm của lớp, lớp đó tất cả thể có nhiều nhất 100 sinh viên.

Cho các thuộc tính, các quy tắc quản lý của một đơn vị.

1. Thuộc tính

Mã đơn vị, thương hiệu đơn vị, Số điện thoại đơn vị, Địa chỉ đơn vị. Mã nhân viên, thương hiệu nhân viên, Giới tính nhân viên, Địa chỉ nhân viên, Số điện thoại của nhân viên. Mã dự án, tên dự án Mã khách hàng, tên khách hàng, Địa chỉ khách hàng, Số điện thoại của khách hàng. Mã hàng, tên hàng, Số lượng vào kho. Lượng đặt hàng, Ngày đặt mặt hàng

2. Các quy tắc

Một đơn vị thuê 1 hoặc nhiều nhân viên Một đơn vị được quản lý bởi 1 người quản lý. Đó là một nhân viên. Một nhân viên cấp dưới chỉ có tác dụng việc cho một đơn vị Một nhân viên có thể làm cho việc cho 1 dự án Mỗi dự án tất cả thể thuê 1 hoặc nhiều nhân viên Một nhân viên cấp dưới có thể phục vụ cho 1 hoặc nhiều khách hàng Một quý khách hàng có thể được 1 hoặc nhiều nhân viên phục vụ Một quý khách có thể đặt 1 hoặc 1 vài hàng hóa (Khách sản phẩm nào cũng đặt hàng: 1 hoặc nhiều mặt hàng) Mọi mặt hàng đều bao gồm ít nhất một quý khách hàng đặt sở hữu Một đơn đặt hàng chỉ có một mặt hàng.

Bài viết liên quan