Mẫu Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Nội Bộ

Share:

Báo cáo tài chủ yếu nội bộ là gì? báo cáo tài bao gồm nội bộ khác gì so với báo cáo tài thiết yếu doanh nghiệp nộp mang lại cơ quan công ty nước gồm thẩm quyền? Cùng tham khảo mẫu report tài chủ yếu nội bộ trong nội dung bài viết dưới đây


I. Report tài chủ yếu nội cỗ là gì? report tài chủ yếu nội bộ gồm những gì?

Báo cáo tài thiết yếu nội bộ là tập hợp rất nhiều văn bản thể hiện thông tin về tình hình sale nội bộ theo chu kỳ luân hồi của doanh nghiệp, bao hàm toàn cỗ phát sinh trong quy trình kinh doanh.

Bạn đang đọc: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ

Báo cáo tài bao gồm nội bộ gồm vai trò gì so với doanh nghiệp?

Báo cáo tài chính nội bộ được đánh giá là một trong những phần trong hệ thống làm chủ doanh nghiệp, report tài chủ yếu nội bộ hỗ trợ cho nhà quản lí trị trong doanh nghiệp gồm thể: 

Xác định được quy mô, cơ cấu tài sản hiện tất cả của doanh nghiệp;Giúp tính đúng đắn của tình hình marketing của doanh nghiệp, bao hàm các khoản phát sinh lãi – lỗ;Phân tích được tài năng tạo ra dòng tiền tại thời điểm báo cáo;Cân đối được hàng tồn kho;Từ report tài chủ yếu nôi bộ nhà quản trị có thể xác định năng lực tham gia dự án đầu tư chi tiêu mới;Hay xác minh điểm hòa vốn cùng cơ cấu gia sản tối ưu.

Nhìn từ báo cáo tài thiết yếu nội cỗ của doanh nghiệp, công ty sở hữu, thống trị doanh nghiệp và các thành viên kinh doanh rất có thể căn cứ nhằm vạch ra phía phát triển của chúng ta trong tương lai, và đã có được biện pháp tương khắc phục hồ hết vấn đề tồn dư về tài chính.

Không như report tài chính được lập nhằm gửi mang lại cơ quan bên nước có thẩm quyền, báo cáo tài chính nội bộ còn bao hàm những khoản thu chi không tồn tại hoá solo chứng từ. Vị vậy, bao gồm sự khác hoàn toàn nhất định giữa báo cáo nội bộ và báo cáo cơ quan nhà nước

Báo cáo tài thiết yếu nội bộ không chỉ được sử dụng trong nội cỗ doanh nghiệp nhiều hơn được thực hiện khi bank yêu cầu bổ sung cập nhật trong hồ nước sơ vay vốn của doanh nghiệp. Tin tức trên báo cáo tài bao gồm nội bộ của doanh nghiệp sẽ giúp cho ngân hàng xem xét và suy nghĩ để gửi ra ra quyết định có nên cho doanh nghiệp vay vốn xuất xắc không.

Cần lưu ý: báo cáo tài chính nội bộ chưa hẳn lúc nào cũng phản ánh chủ yếu xác, chân thực tình hình tài bao gồm của một doanh nghiệp. Vị nhiều doanh nghiệp thông thường sẽ có những thủ thuật làm “đẹp” báo cáo tài chính nội bộ trước lúc gửi đến bên bank để xét phê chuẩn vay vốn. 

Bộ báo cáo tài thiết yếu nội bộ bao gồm:

Về hình thức, report tài chủ yếu nội cỗ được lập như thể như báo cáo tài chính. Sẽ bao hàm những văn bản:

Bảng cân đối kế toánBảng cân đối phát sinh tài khoảnBáo cáo kết quả vận động kinh doanhBáo cáo lưu chuyển khoản tệThuyết minh báo cáo tài chính

»»»»» nhận xét Học Hành thiết yếu Nhân Sự Ở Đâu Tốt

II. Mẫu report tài thiết yếu nội bộ

1. Chủng loại bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN)

Đơn vị báo cáo:………………….

Xem thêm: Wendy Thảo Là Ai? Thông Tin Về Wendy Thao Thông Tin Tiểu Sử Ca Sĩ Wendy Thảo

Mẫu số B01 – DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày … tháng … năm …(1)

(Áp dụng cho bạn đáp ứng mang định hoạt động liên tục)

 

Đơn vị tính:………….

TÀI SẢNMã số Thuyết minhSố cuối năm (3)Số đầu xuân năm mới (3)
12345
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN100 
I. Tiền và những khoản tương đương tiền110 
1. Tiền111
2. Các khoản tương tự tiền112
II. Đầu tư tài chủ yếu ngắn hạn120
1. đầu tư và chứng khoán kinh doanh121
2. Dự phòng giảm ngay chứng khoán sale (*)122(…)(…)
3. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn123
III. Những khoản đề xuất thu ngắn hạn130 
1. đề nghị thu ngắn hạn của khách hàng hàng131
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn132
3. Yêu cầu thu nội cỗ ngắn hạn133
4. Bắt buộc thu theo tiến trình kế hoạch đúng theo đồng xây dựng134
5. đề xuất thu về cho vay vốn ngắn hạn135
6. Phải thu thời gian ngắn khác136
7. Dự trữ phải thu thời gian ngắn khó đòi (*)137
8. Gia sản thiếu đợi xử lý139
IV. Mặt hàng tồn kho140
1. Sản phẩm tồn kho141
2. Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho (*)149(…)(…)
  
V. Tài sản ngắn hạn khác150 
1. Túi tiền trả trước ngắn hạn151
2. Thuế GTGT được khấu trừ152
3. Thuế và những khoản khác đề nghị thu bên nước153
4. Thanh toán mua chào bán lại trái phiếu thiết yếu phủ154   
5. Tài sản ngắn hạn khác155
 B – TÀI SẢN DÀI HẠN 200 
I. Những khoản bắt buộc thu dài hạn 210   
1. đề xuất thu lâu dài của khách hàng hàng211
2. Trả trước cho những người bán lâu năm hạn212
3. Vốn marketing ở đơn vị trực thuộc213
4. Phải thu nội cỗ dài hạn214
5. Yêu cầu thu về giải ngân cho vay dài hạn215
6. Bắt buộc thu dài hạn khác216
7. Dự phòng phải thu lâu năm hạn nặng nề đòi (*)219(…)(…)
II. Tài sản cố định220   
1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình221
– Nguyên giá222
– cực hiếm hao mòn luỹ kế (*)223(…)(…)
2. Tài sản cố định thuê tài chính224  
– Nguyên giá225
– cực hiếm hao mòn luỹ kế (*)226(…)(…)
3. Tài sản cố định và thắt chặt vô hình227
– Nguyên giá228
– quý giá hao mòn luỹ kế (*)229(…)(…)
III. Bất động sản nhà đất đầu tư230
– Nguyên giá231   
– quý hiếm hao mòn luỹ kế (*)232   
(…)(…)
IV. Gia tài dở dang lâu năm

1. Giá thành sản xuất, sale dở dang nhiều năm hạn

2. Túi tiền xây dựng cơ phiên bản dở dang

240

241

242

 
V. Đầu bốn tài thiết yếu dài hạn250
1. Đầu tư vào doanh nghiệp con251   
2. Đầu tứ vào công ty liên doanh, liên kết252
3. Đầu tứ góp vốn vào đơn vị khác

4. Dự phòng đầu tư tài thiết yếu dài hạn (*)

253

254

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn255(…)(…)
VI. Gia tài dài hạn khác260
1. Túi tiền trả trước nhiều năm hạn261
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại262
3. Thiết bị, đồ vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn263
4. Gia tài dài hạn khác268
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 
C – NỢ PHẢI TRẢ 300   
I. Nợ ngắn hạn310 
1. Phải trả người cung cấp ngắn hạn311
2. Người tiêu dùng trả tiền trước ngắn hạn312
3. Thuế và các khoản yêu cầu nộp công ty nước313
4. Buộc phải trả tín đồ lao động314
5. Giá thành phải trả ngắn hạn315
6. Cần trả nội bộ ngắn hạn316
7. Cần trả theo giai đoạn kế hoạch phù hợp đồng xây dựng317
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn318
9. Bắt buộc trả ngắn hạn khác319 
10. Vay với nợ thuê tài thiết yếu ngắn hạn320 
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn321 
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi322 
13. Quỹ bất biến giá323 
14. Giao dịch thanh toán mua chào bán lại trái phiếu chính phủ324 
II. Nợ nhiều năm hạn330 
1. Buộc phải trả người bán dài hạn331
2. Người mua trả tiền trước lâu năm hạn332
3. Ngân sách phải trả lâu năm hạn333
4. Buộc phải trả nội cỗ về vốn tởm doanh334
5. Nên trả nội bộ dài hạn335
6. Doanh thu chưa tiến hành dài hạn336
7. Cần trả lâu dài khác337
8. Vay và nợ mướn tài chủ yếu dài hạn338
9. Trái phiếu chuyển đổi339
10. Cổ phiếu ưu đãi340
11. Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại buộc phải trả341
12. Dự phòng phải trả dài hạn342
13. Quỹ cải cách và phát triển khoa học với công nghệ343
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU400 
I. Vốn chủ sở hữu410
1. Vốn góp của công ty sở hữu

– cổ phiếu phổ thông gồm quyền biểu quyết

– cp ưu đãi

411

411a

411b

2. Thặng dư vốn cổ phần412
3. Quyền chọn đổi khác trái phiếu413
4. Vốn không giống của nhà sở hữu414
5. Cổ phiếu quỹ (*)415(…)(…)
6. Chênh lệch review lại tài sản416
7. Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái417
8. Quỹ chi tiêu phát triển418
9. Quỹ cung cấp sắp xếp doanh nghiệp419
10. Quỹ không giống thuộc vốn nhà sở hữu420
11. Lợi nhuận sau thuế không phân phối

– roi sau thuế chưa phân phối lũy kế đến vào cuối kỳ trước

– lợi tức đầu tư sau thuế chưa bày bán kỳ này

421

421a

421b

12. Mối cung cấp vốn chi tiêu XDCB422
II. Nguồn kinh phí đầu tư và quỹ khác430 
1. Nguồn ghê phí431
2. Nguồn khiếp phí đã tạo nên TSCĐ432
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 
Lập, ngày … mon … năm …

Người lập biểuKế toán trưởngGiám đốc

(Ký, họ tên)

– Số chứng chỉ hành nghề;

– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, chúng ta tên)(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)
»»»» đánh giá Khóa học tập Kế Toán Online giỏi Nhất

2. Chủng loại bảng bằng vận tài khoản (mẫu số F01 – DNN)

Đơn vị báo cáo: …………………

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm …

Đơn vị tính: …

Số hiệu tài khoảnTên tài khoảnSố dư đầu kỳSố gây ra trong kỳSố dư cuối kỳ
  NợNợNợ
AB123456
Tổng cộng

Lập, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu báo cáo kết quả vận động kinh doanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG tởm DOANH

Niên độ tài chính năm…. 

Mã số thuế:

Người nộp thuế:

Đơn vị tính:……………………

Chỉ tiêuThuyết minhSố năm naySố năm trước
ABC12
1. Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ01IV.08
2. Những khoản giảm trừ doanh thu02
3. Lợi nhuận thuần về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02)10
4. Giá vốn sản phẩm bán11
5. Lợi tức đầu tư gộp về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (20 = 10 – 11)20
6. Doanh thu vận động tài chính21
7. Giá thành tài chính22
– vào đó: giá thành lãi vay 23
8. Chi phí làm chủ kinh doanh24
9. Roi thuần từ chuyển động kinh doanh (30 = trăng tròn + 21 – 22 – 24)30
10. Thu nhập cá nhân khác31
11. Ngân sách chi tiêu khác32
12. Lợi nhuận không giống (40 = 31 – 32)40
13. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50 = 30 + 40)50IV.09
14. Chi tiêu thuế TNDN51
15. Roi sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (60 = 50 – 51)60

Lập ngày ……tháng….năm……

Người lập biểu

(Ký, chúng ta tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

4. Mẫu báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ: Theo phương thức trực tiếp cùng gián tiếp

Mẫu báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo cách thức trực tiếp
Đơn vị báo cáo: …………………

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo cách thức trực tiếp)

Năm …

Đơn vị tính: ………….

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu giao dịch chuyển tiền từ chuyển động kinh doanh
1. Tiền thu từ buôn bán hàng, cung ứng dịch vụ và doanh thu khác01
2. Tiền bỏ ra trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ02
3. Tiền đưa ra trả cho tất cả những người lao động03
4. Tiền lãi vay đã trả04
5. Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp vẫn nộp05
6. Chi phí thu không giống từ chuyển động kinh doanh06
7. Tiền đưa ra khác cho hoạt động kinh doanh07
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ vận động kinh doanh20
II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, chế tạo TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản lâu năm khác21
2. Chi phí thu trường đoản cú thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản lâu năm khác22
3. Tiền chi cho vay, chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác23
4. Tiền thu hồi cho vay, chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác24
5. Chi phí thu lãi cho vay, cổ tức với lợi nhuận được chia25
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ chuyển động đầu tư30
III. Lưu chuyển khoản từ vận động tài chính
1. Chi phí thu từ kiến thiết cổ phiếu, thừa nhận vốn góp của công ty sở hữu31
2. Tiền trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của người tiêu dùng đã phạt hành32
3. Chi phí thu tự đi vay33
4. Tiền trả nợ nơi bắt đầu vay với nợ mướn tài chính34
5. Cổ tức, lợi nhuận sẽ trả mang lại chủ sở hữu35
Lưu chuyển khoản thuần từ vận động tài chính40
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)50
Tiền và tương tự tiền đầu kỳ

Ảnh hưởng của biến đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

60

61

Tiền và tương tự tiền vào cuối kỳ (70 = 50+60+61)70
Lập, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, bọn họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu)
Mẫu báo cáo lưu chuyển khoản tệ theo cách thức gián tiếp
Đơn vị báo cáo: …………………

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm …

Đơn vị tính: ………….

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ vận động kinh doanh
1. Lợi tức đầu tư trước thuế01
2. Điều chỉnh cho những khoản02
– Khấu hao TSCĐ cùng BĐSĐT03
– các khoản dự phòng04
– Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái do review lại các khoản mục chi phí tệ có gốc ngoại tệ05
– Lãi, lỗ từ chuyển động đầu tư06
– chi tiêu lãi vay07
– các khoản kiểm soát và điều chỉnh khác08
3. Roi từ vận động kinh doanh trước chuyển đổi vốn giữ động09
– Tăng, giảm những khoản đề nghị thu10
– Tăng, bớt hàng tồn kho11
– Tăng, giảm những khoản yêu cầu trả (Không nhắc lãi vay buộc phải trả, thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp nên nộp)12
– Tăng, giảm giá cả trả trước13
– Tăng, giảm kinh doanh chứng khoán kinh doanh14
– tiền lãi vay đã trả15
– Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp sẽ nộp16
– tiền thu khác từ vận động kinh doanh17
– Tiền đưa ra khác cho hoạt động kinh doanh18
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ vận động kinh doanh20
II. Lưu giao dịch chuyển tiền từ chuyển động đầu tư
1. Chi phí chi để sở hữ sắm, chế tạo TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản lâu năm khác21
2. Chi phí thu tự thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản dài hạn khác22
3. Tiền chi cho vay, chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác23
4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác24
5.Tiền thu lãi đến vay, cổ tức cùng lợi nhuận được chia25
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ vận động đầu tư30
III. Lưu chuyển khoản từ chuyển động tài chính
1. Tiền thu từ xuất bản cổ phiếu, dấn vốn góp của công ty sở hữu31
2. Tiền trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của chúng ta đã phạt hành32
3. Chi phí thu trường đoản cú đi vay33
4. Tiền trả nợ nơi bắt đầu vay với nợ cội thuê tài chính34
5. Cổ tức, lợi nhuận sẽ trả cho chủ sở hữu35
Tiền và tương tự tiền đầu kỳ60
Ảnh hưởng trọn của biến hóa tỷ giá ăn năn đoái quy thay đổi ngoại tệ61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)70

Lập, ngày … mon … năm …

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, chúng ta tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

5. Mẫu mã thuyết minh report tài chính

*

*

*

*

*
*

*

*

Trên trên đây Gia đình kế toán đã chia sẻ Mẫu báo cáo tài chính nội cỗ theo quy định new nhất. Muốn rằng bài viết hữu ích với bạn đọc

Bài viết liên quan