Macro trong c là gì

Share:

Trong một lịch trình C, toàn bộ những loại lệnh bước đầu bởi vệt # như là #include, #define, #ifdef,… được giải pháp xử lý bởi Preprocessor (bộ chi phí xử lý), đó là một chương trình quan trọng được Điện thoại tư vấn bởi Compiler (trình biên dịch). Hiểu một biện pháp dễ dàng và đơn giản thì cỗ Preprocessor chuyển đổi một lịch trình C của người sử dụng thành ra một công tác C không có vết #

Bài viết liên quan