Kĩ năng nào của khí công sư được tính là 2 lần khống chế?