Cách cài giả lập yêu cầu virtualization technology