GIỚI TỪ TRONG MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

Share:

1.Xét ví dụ:She is the girl. We talked about her yesterday-->She is the girl about whom we talked yesterday.Liên từ bỏ whom che khuất giới trường đoản cú about ( about bên trong cụm cội talk about sb)--> Mệnh đề dục tình giới trường đoản cú.

Bạn đang đọc: Giới từ trong mệnh đề quan hệ

2.Có 2 phương pháp viết lại câu cùng với MĐquốc hội giới từShe is the girl. We talked about her yesterday-->(1) She is the girl about whom we talked yesterday.-->(2) She is the girl whom we talked about yesterday.Hai cách viết vẫn khác biệt về địa điểm của giới tự vào mệnh đề quan hệ.

3.Chụ ý quan trọng: Không áp dụng THAT với WHO cùng với MĐQH giới từ-->About THAT, about WHO là SAIShe is the girl about who we talked yesterday. (SAI)She is the girl that we talked about yesterday.(SAI)4.Một số ví dụ khác:Các ví dụ sau phần đa được viết dưới 2 dạng:(1)Physics is the subject in which I am interested.(2)Physics is the subject which I am interested in.--> giới trường đoản cú in phía trong nhiều cố định và thắt chặt : interested in(1)This is the address to which I sent the letter.(2)This is the address which I sent the letter to lớn.--> giới từ bỏ to phía trong nhiều cố định và thắt chặt sent sth khổng lồ somewhere.

Xem thêm: Jual Kemeja Pria Damor Pendek


Chương thơm trình áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá khóa Online với sách chỉ dành riêng cho30 bạn đầu tiên đăng kí mỗi tháng.Ấn vào links đăng kí nếu nhận thấy tin nhắn chúc mừng thì em suôn sẻ là một vào 30 tín đồ nhận được ưu tiên tháng này nhé.(Giá sách sút đồng giá bán từ250k còn 145k/cuốn)-Link đăng kí tải sách :TẠI ĐÂY-Khóa Ngữ Pháp Toàn Diện bớt từ450k còn 150k:TẠI ĐÂY-Khóa Đọc Hiểu Toàn Diện giảm từ450k còn 150k:TẠI ĐÂY-Khóa Tiếng Anh tổng hòa hợp gồm toàn cục kiến thức và kỹ năng Ngữ Pháp, Đọc Hiểu cùng Phát Âm bớt từ800k còn 250k:TẠI ĐÂYChụ ý:Nếu em đặt mua khóa Online thì đang bao gồm sẵn tư liệu bản PDF sinh sống trong khóa bắt buộc ko buộc phải cài thêm sách.CÁC BẠN HỌC VIÊN THƯỜNG ĐẠT 8 TỚI 9 PHẨY TIẾNG ANH TRÊN LỚP SAU 1 KÌ VÀ ĐẠT TỚI 8-9 ĐIỂM THI ĐẠI HỌC TỪ MẤT GỐC SAU 1 NĂM CHĂM CHỈ CÀY KHÓA ONLINE (XEM CẢM NHẬN HỌC VIÊN BÊN DƯỚI)

BÀI TẬP. ÁP.. DỤNG TỔNG HỢP.. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ(NHỚ XEM KĨ CLIP. GIẢI CHI TIẾT SAU KHI LÀM NHÉ)

1. The river from__________ we get our water supply is nearly empty.A. whomB. where C. which D. that2. The dog __________ tail I stepped on bit me.A. whoB. whom C. which D. whose3. Do you know the driver_____________ took them khổng lồ town last night?A. which B. whom C. whereD. who4. She doesn't underst& __________I am saying.A. thatB. whatC. where D. whose5. We must find a time_______ we can meet và a place________ we can talk.A. when/where B. who/whereC. whom/whose D. when/ whom6. We saw many soldiers và tanks_________ were moving khổng lồ the front.A. whoB. that C. which D. whose7. Yesterday I met my friend__________ gave me a dog on my birthday.A. whom B. who C. whose D. which8. Tell me about the city ______________ you grew up.A. whereB. that C. which D. ø9. I rethành viên Alice,______________ rode the bus lớn school with. A. whomB. who I C. which I D. whom I10. Please rethành viên to lớn take bachồng to the library all the books ________ are due this week.A. whichB. whenC. theyD. that 11. The plants __________ in the living room need a lot of water.A. are B. be C. is D. which are12. The letter _________ grandma was kept carefully in a box.A. you wrote B. which you wrote khổng lồ C. to whom wrote D. which wrote13. Computers cannot operate without the programmes,________ are often called software.A. which B. that C. in which D. with which14.Hanoi, ______ I was born, is beautiful.A.whichB.thatC.where D.in that15. According to the retìm kiếm, the time at______ most road accidents happen is early evening.A. whenB. which C. whose D. that16. Taj Mahal, _____ by Shah Janhan for his wife, is thought lớn be one of the great architectural wonders of the world.A. being builtB.which was built C.been built D. was built17. Is this the address khổng lồ ____________ you want the package sent ?A. where B. that C. whom D. which18. He lent me many picture-books, most of________I had read.A. whom B. them C. whose D. which19. What’s the name of the man_________oto you borrowed?A. whoB. which C. that D. whoseđôi mươi. The table __________legs are broken should be repaired.A. whoseB. whoC. whom D. which

CLIPhường CHỮA BÀI CHI TIẾT


Chương thơm trình tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá khóa Online với sách chỉ dành cho30 chúng ta đầu tiên đăng kí hàng tháng.Ấn vào links đăng kí trường hợp cảm nhận tin nhắn chúc mừng thì em như mong muốn là một trong trong 30 fan nhận ra ưu đãi tháng này nhé.(Giá sách sút đồng giá từ250k còn 145k/cuốn)-Link đăng kí sở hữu sách :TẠI ĐÂY-Khóa Ngữ Pháp Toàn Diện sút từ450k còn 150k:TẠI ĐÂY-Khóa Đọc Hiểu Toàn Diện giảm từ450k còn 150k:TẠI ĐÂY-Khóa Tiếng Anh tổng hòa hợp có cục bộ kiến thức Ngữ Pháp, Đọc Hiểu với Phát Âm giảm từ800k còn 250k:TẠI ĐÂYCrúc ý:Nếu em đặt tải khóa Online thì vẫn gồm sẵn tài liệu phiên bản PDF ngơi nghỉ vào khóa buộc phải ko yêu cầu sở hữu thêm sách.CÁC BẠN HỌC VIÊN THƯỜNG ĐẠT 8 TỚI 9 PHẨY TIẾNG ANH TRÊN LỚP.. SAU 1 KÌ VÀ ĐẠT TỚI 8-9 ĐIỂM THI ĐẠI HỌC TỪ MẤT GỐC SAU 1 NĂM CHĂM CHỈ CÀY KHÓA ONLINE (XEM CẢM NHẬN HỌC VIÊN BÊN DƯỚI)
Thành tích chúng ta học tập viên khóa OnlineCó khôn xiết nhiều bạn lấy điểm 8,9 thi đại học và thi lớp 9 lên 10 từ mất cội.
*
*
*
*
*
*
*
*

Chương trình Giảm ngay khóa Online với sách chỉ dành cho30 các bạn trước tiên đăng kí mỗi tháng.Ấn vào liên kết đăng kí ví như nhận được lời nhắn chúc mừng thì em suôn sẻ là 1 trong 30 người cảm nhận ưu tiên tháng này nhé.(Giá sách bớt đồng giá chỉ từ250k còn 145k/cuốn)-Link đăng kí tải sách :TẠI ĐÂY-Khóa Ngữ Pháp Toàn Diện giảm từ450k còn 150k:TẠI ĐÂY-Khóa Đọc Hiểu Toàn Diện sút từ450k còn 150k:TẠI ĐÂY-Khóa Tiếng Anh tổng hòa hợp gồm toàn thể kỹ năng Ngữ Pháp, Đọc Hiểu với Phát Âm giảm từ800k còn 250k:TẠI ĐÂYChụ ý:Nếu em đặt download khóa Online thì đang bao gồm sẵn tư liệu bạn dạng PDF sống trong khóa phải không yêu cầu tải thêm sách.CÁC BẠN HỌC VIÊN THƯỜNG ĐẠT 8 TỚI 9 PHẨY TIẾNG ANH TRÊN LỚP. SAU 1 KÌ VÀ ĐẠT TỚI 8-9 ĐIỂM THI ĐẠI HỌC TỪ MẤT GỐC SAU 1 NĂM CHĂM CHỈ CÀY KHÓA ONLINE (XEM CẢM NHẬN HỌC VIÊN BÊN DƯỚI)

Bài viết liên quan