GIÁO TRÌNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Share:

Phần 1 cuốn giáo trình "Chiến lược sale và phát triển doanh nghiệp" vị PGS.TS.

Bạn đang đọc: Giáo trình chiến lược kinh doanh

Nguyễn Thành Độ thống trị biên ra mắt tới bạn đọc các kiến thức: tổng quan về chiến lược; phân tích và dự báo cơ hội, nguy cơ, mạnh, yếu đuối của doanh nghiệp, nguyên tắc phân tích và tuyển lựa chiến lược. Mời chúng ta cùng tham khảo.


*

RITOTNG D A I H O C K I N H T E Q U O C D A N BO M O N Q U A N T R I K I N H D O A N H Dong chu bien : PGS. TS. NGUYEN T H A N H vày TS. NGUYEN NGOC HUYENGiao trinh C H I E N m o ck I N H D O A N H V A p. H A T T R I E N D O A N H N G H I E p. NHA X U A T B A N L A O DONG - X A HOISố hóa bởi Trung vai trung phong Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn T R U O N G O A l HOC ghê T E Q U O C D A N BO tháng QUAN TRI sale Dong chu bien : PGS. TS. NGUYEN THANH vì chưng TS. NGUYEN NGOC HUYEN Giao trinh C H I E N u r g e ghê D O A N H V A PHAT T B I t N D O A H H H6HIEP NHA XUAT B A N LAO D O N G - XA HOI Ha Noi - 2002Số hóa vày Trung chổ chính giữa Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 03-02M a sd: 11-01 Số hóa vì chưng Trung trung ương Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn J l t i i n d i i t a u vào cd che kinh tethi triidng teo sii quan liêu li cua Nhd niidc, moi doanh nghiep phdi hoan toan tii chu vào san xuat - ghê doanh, tii quyet dinh va tti chiu trach nhiem ve sầu ket qua hoat ddng san xuat - kinh doanh cua minh. Mat khac, moi doanh nghiep la mot phan he khiếp te md trong nen tởm te quoc ddn va tdng btidc hoi nhap vdi nen kinh te khu vực vtic vd the gidi, dieu bởi ddi hoi cdc doanh nghiep khong đưa ra chu vào den thtic trang vd xu the bien dong cua moi trtidng kinh doanh trong ntidc md nhỏ phdi tinh den cd cdc tac dong tich cue ciing nhti tieu ctic cua mdi trtidng kinh doanh khu vtic va quoc te. Mdi trtidng kinh doanh ngay cdng rdng, tinh chat canh tranh va bien ddng cua mdi trtidng ngay cang manh me, viec vach htidng di trong ttidng lai cang cd y nghia ctic ki quan lại trong doi vdi sti phat trien cua doanh nghiep. Chien liidc kinh doanh vd phat trien doanh nghiep la cdng cu dinh htidng va dieu khien cdc hoat ddng cua doanh nghiep theo cdc muc tieu 3Số hóa vì chưng Trung chổ chính giữa Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn phii hdp vdi hoan canh mdi trtidng va vày do, no dong vai tro quyet dinh sti thanh, bai cua doanh nghiep. Vdi nhan thtic nhti vay Bo mdn quan lại tri marketing da nghien ctiu va dtia mdn hoc "Chien Itidc kinh doanh va phat trien doanh nghiep" vao chtidng trinh gidng day tức thì tti lúc thanh lap chuyen nganh (nam 1996). Day Id mdn hoc quan trong, cung cap cdc kien thtic can thiet khdng bỏ ra cho sinh vien md cho cd cdc hoc vien cao hoc cung nhti nghien ctiu sinh thudc chuyen nganh Qudn tri gớm doanh. Gido trinh "Chien Itidc kinh doanh vd phat trien doanh nghiep" xuat ban ldn thti nhat domain authority dtidc tap the can bd gidng vien Bd mdn Qudn tri kinh doanh dtia vao gidng day mang đến sinh vien ddi han, tai chtic cdc khoa thudc chuyen nganh Qudn tri marketing tong hop cung nhti chuyen nganh Qudn tri kinh doanh thtidng mai - dai hoc tởm te quoc dan. Tren cd sd nghien ctiu md rdng kien thtic khoa hoc cung nhti due rut cdc tởm nghiem dd tich luy dtidc, Bd mdn Qudn tri sale tdi ban gido trinh "Chien Itidc kinh doanh vd phat trien doanh nghiep" vdi nhting bo sung vd stia doi mot btidc cd ban theo htidng qudn triet quan lại diem ngdy cang hien dai - khoa hoc - Viet Nam. Gido trinh nay khdng đưa ra la tdi lieu gidng day vd hoc tap chinh thtic đến sinh vien cdc he ddi han tap trung, tai chtic vd van bang 2 thudc chuyen nganh "Quan tri ghê doanh" - dẻo hoc gớm te quoc ddn Ha Ndi md nd con la tdi lieu cung cap cdc kien thtic khoa hoc rat cd ban vd bd ich 7 đến cdc can bd nghien ctiu vd hoat ddng d cdc doanh nghiep, cdc cd quan tiền qudn li, nghien ctiu, dao tao,... 4Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Gido trinh dtidc ket cau thanh 6 chUdng: Chtidng 1. Khai Itidc ve chie"n Itidc Chtidng 2. Phan tich vd dti bao cd hoi, nguy cd, manh, yeu cua doanh nghiep Chtidng 3. Cong cu phan tich vd Itia chon chien Itidc Chtidng 4. Chien Itidc cap doanh nghiep vd cap bo phan doanh nghiep Chtidng 5. To chtic thtic hien chien Itidc Chtidng 6. Kiem tra, danh gid vd dieu chinh chien Itidc Gido trinh tdi ban ldn nay vì chưng PGS. TS. Nguyin Thanh vì vd TS. Nguyen Ngoc Huyen lam dong chu bien. Thâm nhập bien soan gom co: PGS. TS. Nguyin Thanh bởi vd TS. Nguyin Ngoc Huyen bien soan chtidng 1; PGS. TS. Nguyin Thanh Do, TS. Trdn Viet Lam vd ThS. Vu Kim Dung bien soan chtidng 2; TS. Nguyin Ngoc Huyen va ThS. Hodng Thi Thuy Nga biin soan chtidng 3 vd chtidng 4; TS. Nguyin Thi Thu vd ThS. Nguyen Thu Thuy biin soan chtidng 5; TS. Nguyin Ngoc Huyen vd TS. Nguyin Thi Htidng biin soan chtidng 6. Vào qua trinh biin soan gido trinh, tap the tdc gid dd nhan dtidc nhieu y kien chi dao cua GS. TS. Nguyin Dinh Htidng, Ban Giam hieu nhd trudng cung nhti sti giup dd nhiet tinh cua cdc gidng viin Bd mdn Qudn tri kinh doanh, Hdi ddng Khoa hoc Trung tam Dao tao Qudn tri marketing tdng hdp vd cdc chuyin viin thudc Vien Chien Itidc phat trien (Bd Ke hoach vd Ddu tti), Viin Nghiin ctiu phat trien gido due (Bd Gido due vd Dao tao). Tap the tdc gid xin chan thdnh cam doanh nghiệp vi sti giup dd quy bdu do. 5Số hóa bởi Trung chổ chính giữa Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Tap the tdc gid cung chan thanh cam dn Phong Qudn li dao tao nha trtidng vd Nhd xuat ban Lao dong - Xa hoi dd giup dd vd tao dieu kien thuan ldi de gido trinh nay cấp tốc chong ra mat ban doc. Mac du tap the tdc gid dd no Itic rat cao vào qua trinh bien soan, tuy vậy do chien Itidc kinh doanh vdn dang Id mot linh vtic khoa hoc mdi me doi vdi ntidc ta nen chac gido trinh nay khong tranh khoi nhting thieu sot nhat dinh. Rat mong nhan dtidc nhieu y kien phi binh, gop y cua cdc nha sĩ hoc, cdc ban dong nghiep ciing nhti cua cdc ban sinh viin vd tat cd ban doc. Xin chan thanh cam dn! Ha noi, thdng 2 - 2002 TAP T H E TAC G I A 6Số hóa bởi vì Trung trọng tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Chtfcfng 1 K H A I Ll/CfC V E C H I E N LUCfC I. CHUC N A N G OjNH H U d N G VA C O N G CU THUC HIEN 1. C h t i c n a n g d i n h h t i d n g T r o n g m o i h o a t dong cua bé ngUdi, d i n h hUdng l a viec xac d i n h trUdc h u d n g d i t r o n g tUdng l a i . Xac d i n h d u n g h u 6 n g v a each t h t i c d i se d e n dUdc d u n g di"ch v 6 i hao p h i n h o n h a t ve t h d i g i a n v a cac n g u o n hie. Xac d i n h d u n g h u 6 n g d i n h U n g không nên ve each d i teo t h e v a n den d i c h n h i i n g se hao p h i t h d i g i a n , n g u o n liic 16n. Xac d i n h k h o n g d u n g h u d n g d i se d a n n g U d i t a d i chech h u d n g , l a n g p. H i t h d i g i a n , cong stic v a cac n g u o n hie k h a c m a k h o n g d a t dUdc c a i m a m i n h c a n dat. D o a n h n g h i e phường dUdc l a phường r a l a n h a m thUc h i e n cac muc t i e u n h a t d i n h t r o n g m o i t r t i d n g k i n h d o a n h r o n g 16n, diy b i e n dong. Xac d i n h cac muc t i e u c h i n h l a viec d i n h h i i d n g cua d o a n h n g h i e p . H d n n i i a , co r a t n h i e u each khac n h a u de co t h e d a t dUdc cac m u c t i e u da xac d i n h do; cac n h a n to"cua m o i t r U d n g k i n h d o a n h tac dong d e n v a q u y d i n h viec d o a n h n g h i e phường h i a c h o n each t h t i c t o t n h a t de d a t dtidc cac muc t i e u da xac d i n h (hoac domain authority dUdc d i e u c h i n h cho phường h u hdp). Teo t h e h i e u m o t each d d n g i a n chtic n a n g d i n h h u d n g la chtic n a n g x a c d i n h trUdc h u 6 n g d i cua d o a n h n g h i d pSố hóa vày Trung trọng điểm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn t r o n g tiidng l a i . X e t theo qua t r i n h d i n h hudng la mot trong phái mạnh chtic n a n g cd b a n cua doanh nghiep: dinh h u d n g - t d c h t i c - phường h o i h d p. - d i e u k h i e n - k i e m t r a . V d i sd bởi 1.1, viec xac d i n h v i t r i d a u t i e n c u a chtic n a n g d i n h h u d n g c h i có t i n h chat tiidng ddi. 6 gdc dd d o a n h n g h i e phường , chtic n a n g d i n h h u d n g diidc t h i i c h i e n n h d cac cdng c u l a k e h o a c h hda ( h i e u theo n g h i a hep) v a c h i e n hide k i n h d o a n h . Cac p. H a m t r u n a y dUdc l a n h i d t t r i n h b a y d cac p h a n sau. Sd bởi 1.1. Cac chtic nang c d ban cua doanh nghiep 2. K e h o a c h k i n h d o a n h v a k e h o a c h h o a h o a t d o n g sale 2.1. Ke hoach kinh doanh Cd t h e h i e u k e h o a c h k i n h d o a n h l a m d t b a n phac t h a o tUdng l a i cua d o a n h n g h i e p. Bao g o m cac m u c t i e u m a d o a n h n g h i e phường p h a i d a t dUdc t r o n g m d t t h d i k i c u the xac d i n h c u n g 7 n h U cac phường h U d n g t i e n c a n t h i e t de thUc h i e n cac m u c t i e u dd.Số hóa do Trung trọng tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn teo n h i e u each p. H a n l o a i k e hoach. N e u x e t theo t i n h c h u k i t h d i g i a n se teo k e hoach d a i h a n , t r u n g h a n , n g a n h a n v a r a t n g a n h a n . T h e o q u a n n i e m t r u y e n t h o n g k e hoach d a i h a n xac d i n h cho k h o a n g t h d i g i a n tii 5 n a m t r d l e n ; k e h o a c h t r u n g h a n teo k h o a n g t h d i g i a n d u 6 i 5 n a m v a d a i h d n 1 n a m ; k e h o a c h n g a n h a n xac d i n h cho k h o a n g t h d i g i a n 1 n a m v a k e h o a c h r a t n g a n h a n ( h a y k e hoach tac n g h i e p ) xac d i n h mang đến k h o a n g t h d i g i a n q u y , t h a n g , t u a n l i , n g a y dem, ca hoac g i d . Cac k e h o a c h n a y co dac t r U n g cd b a n l a xac d i n h t h d i g i a n theo lich. B e n c a n h vì chưng c o n teo l o a i k e h o a c h k h o n g theo c h u k i t h d i g i a n . L o a i k e h o a c h n a y diidc g o i l a c h i i d n g t r i n h s a n x u a t . D a c t r U n g cd b a n cua chUdng t r i n h san x u a t l a k h o n g b a t buoc ve t h d i h a n v a t h d i g i a n t h e o l i c h m a p h u t h u o c vao k h o i l i i d n g n h i e m v u c a n d a t r a v a g i a i quyet. 2.2. Ke hoach hoa hoat dong sale K e h o a c h h o a h o a t dong k i n h d o a n h l a phường h a m t r u p h a n a n h q u a t r i n h k e h o a c h k e t i i k h i x a y d i l n g , lớn chiic t h i i c h i e n , d e n k h i k i e m t r a , d i e u c h i n h k e hoach diidc t h i i c h i e n m o t each l i e n tuc, l a phường d i l a p l a i t h e o t i e n t r i n h p h a t t r i e n cua t h d i g i a n . Nhu" t h e , k e h o a c h h o a l a qua t r i n h m a n g h a i dac t r i i n g cd b a n : - Thii nhat, no bao g o m cac h o a t dong x a y d i i n g , t o chiic t h i i c h i e n , k i e m t r a v a d i e u c h i n h k e hoach. X a y d i i n g k e h o a c h l a q u a t r i n h s i i d u n g cac phiidng p. H a p , cong c u t h i c h h d p n h a m xac d i n h k e hoach ciia d o a n hSố hóa bởi Trung vai trung phong Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn n g h i e phường v a t t i n g bo p. H a n cua no p. H u hdp v 6 i y e u c a u cua h o a t dong ke hoach hoa t r o n g t t i n g t h d i k i . Khổng lồ chtic thUc h i e n k e h o a c h bao g o m m o t l o a t cac h o a t dong t t i viec x a y dUng cac k e h o a c h n g a n h a n h d n , d a m bao, p. H a n p h o i v a thUc h i e n sU phường h o i h d p cac n g u o n lUc c u n g n h u thUc h i e n cac g i a i p. H a p da xac d i n h t r o n g b a n k e hoach. K i e m t r a la hoat dong d a n h gia ke hoach, cac n h a n to" a n h hUdng den ke hoach n h a m xac d i n h x e m ke hoach co dUdc thUc h i e n p h u hdp nhu" y d i n h b a n d a u v a co d a m bao t i n h h i e u qua cung n h U co p. H u hdp v 6 i m o i trUdng k i n h doanh. D i e u c h i n h k e h o a c h l a viec t h a y d o i m u c t i e u (bo p h a n m u c t i e u ) hoac g i a i phường h a p. C a n t h i e t de d a m bao ke h o a c h p h u h d phường v d i sU t h a y dd"i c u a cac y e u t d " t h u d c m d i trUdng k i n h doanh. - Thti hai, cac h o a t ddng x a y dUng, to" chtic thUc h i e n , k i e m t r a v a d i e u c h i n h k e h o a c h p. H a i dUdc d i e n r a m d t each l a phường d i l a p l a i theo c h u k i phường h a t t r i e n t h d i g i a n hoac k h d n g theo c h u k i t h d i g i a n . T h e o q u a n n i e m t r u y e n t h d n g n e u theo c h u k i t h d i g i a n c u n g se cd ke hoach hda d a i h a n n e u t h d i g i a n t t i 5 n a m t r d l e n ; ke hoach hoa t r u n g h a n n e u c h u k i t h d i g i a n d a i h d n 1 n a m v a n g a n h d n 5 n a m ; k e h o a c h hoa n g a n h a n n e u c h u k i t h d i g i a n l a 1 n a m v a ke h o a c h hoa r a t n g a n han (tac nghiep) neu chu k i t h d i g i a n la quy, thang, t u £ n l i , ngay dem, ca l a m viec, gid. N e u k h d n g theo c h u k i t h d i g i a n se xua"t h i e n p h a m t r u k e h o a c h hda theo chUdng t r i n h san xua"t ( k i n h d o a n h ) .Số hóa vì chưng Trung chổ chính giữa Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 3. H o a c h d i n h c h i e n I t i d c v a q u a n t r i c h i e n h i d e 3.1. Chien liipc C h i e n hide k i n h d o a n h l a m o t b a n phac t h a o tUdng l a i bao g o m cac m u c t i e u m a d o a n h n g h i e p p h a i d a t dUdc c u n g nhu" cac phUdng t i e n c a n t h i e t de t h i i c h i e n cac muc t i e u do. C u n g co tac gia cho r a n g c h i e n hide k i n h d o a n h l a t a p. Hdp cac q u y e t d i n h v a h a n h dong q u a n t r i q u y e t d i n h s i i t h a n h cong l a u d a i cua d o a n h n g h i e p.

Xem thêm: Hệ Thống Level Trên Steam Và Cách Lên Lv Steam, Up Level Steam Bằng Game Gì Nhanh Nhất

. T h e o q u a n n i e m t r u y e n t h o n g , c h i e n hide phac t h a o cac m u c t i e u v a g i a i p. H a p. D a i h a n ; theo q u a n n i e m h i e n d a i co ca c h i e n hide d a i h a n v a c u n g co ca c h i e n hide n g a n h a n . K h i c h i e n hide dUdc q u a n n i e m k h o n g n h a t t h i e t p h a i d a i h a n t h i x e t ve h i n h t h i i c k e hoach v a c h i e n liidc deu mo t a m u c t i e u p h a i d a t dUdc t r o n g m o t t h d i k i nao bởi vì v a n h i i n g g i a i p. H a phường c a n t h i e t de t h i i c h i e n muc t i e u do. 3.2. Hoach dinh chien luoc • • • 3.2.1. Khai niem va ban chat H o a c h d i n h c h i e n lUdc l a q u a t r i n h s i i d u n g cac phường h i i d n g p h a p , cong c u v a k i t h u a t t h i c h h d p. N h a m xac d i n h c h i e n hide k i n h d o a n h cua d o a n h n g h i e phường v a t t i n g bo phường h a n cua d o a n h n g h i e p t r o n g t h d i k i c h i e n liidc xac d j n h . B a n c h a t cua h o a c h d i n h c h i e n lUdc l a x a y d i i n g b a n c h i e n hide c u t h e t r o n g m o t t h d i k i xac d i n h nao do. M a c d u c i i n g xac d i n h m u c t i e u v a g i a i p. H a phường cua doanh n g h i § p. (bo phường h a n ) t r o n g m o t t h d i k i c u t h e tuy nhiên gitia hoach d i n h c h i e n hide v a x a y d i i n g k e hoach k h o n g giong n h a u . D i e m khacSố hóa vì chưng Trung vai trung phong Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn b i e t cd b a n g i i i a c h u n g trU6c h e t l a d phUdng p. H a phường x a y d i i n g : n e u x a y d i i n g m o t b a n ke hoach c h i i y e u d i i a vao qua khu" v a k i n h n g h i e m t h i hoach d i n h c h i e n hide l a i k h o n g c h i d i i a vao cac d i i k i e n q u a k h i i , h i e n t a i m a phường h a i dac b i e t d i i a t r e n cd sd d i i bao t U d n g l a i . T i i vày d a n d e n s i i khac b i e t ve sầu b a n c h a t gitia c h i e n hide v a k e hoach: n e u k e hoach h o a n t o a n m a n g t i n h c h a t t i n h v a t h i c h i i n g t h i c h i e n hide l a i h o a n t o a n m a n g t i n h dong v a t a n cong. 3.2.2. Quy trinh hoach dinh chien liipc Q u y t r i n h hoach d i n h c h i e n hide k i n h d o a n h g o m 8 bu6c: Bu6c 1, p h a n t i c h v a d i i bao ve sầu m o i t r i i d n g b e n n g o a i , t r o n g vì cot l o i n h a t l a p h a n t i c h v a d i i bao ve sầu t h i t r U d n g . 6 bu6c n a y d i e u cot l o i l a p h a i d i i bao cac y e u to" m o i t r U d n g co a n h hUdng d e n h o a t dong k i n h d o a n h ciia d o a n h nghiep t r o n g t h d i k i c h i e n hide v a vày l U d n g c h i e u h u 6 n g , mtic vày a n h hUdng ciia c h u n g . Budc 2, t o n g hdp k e t q u a p h a n t i c h v a d i i bao ve m o i t r U d n g b e n n g o a i . Cac t h o n g t i n t d n g hdp k e t q u a phường h a n t i c h v a d i i bao m d i t r U d n g b e n n g o a i c a n t a phường t r u n g d a n h gia cac t h d i cd, cd h d i v a ca cac t h a c h thUc, r u i ro, c a m bay,... Cd t h e x a y r a t r o n g t h d i k i c h i e n hide. Budc 3, p. H a n t i c h , d a n h gia v a phường h a n d o a n d u n g m d i t r U d n g b e n t r o n g d o a n h n g h i e p. . N d i d u n g d a n h gia v a p. H a n doan c a n bao d a m t i n h t o a n d i e n , h e t h d n g . T u y n h i e n , cac v a n de cd"t y e u c a n dUdc t a phường t r u n g d a n h gia v a p h a n d o a n l a he t h d n g m a r k e t i n g , n g h i e n cUu v a p. H a t t r i e n , to" chUc n h a n sii, t i n h h i n h t a i c h i n h ciia d o a n h nghiep,...Số hóa vày Trung trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Budc 4, t d n g h d p k e t q u a p. H a n t i c h , d a n h gia v a dU bao m d i t r U d n g b e n t r o n g d o a n h n g h i e p . V e n g u y e n tac phai p. H a n t i c h , d a n h gia v a d u bao m o i m a t h o a t ddng b e n t r o n g d o a n h n g h i e p . T u y n h i e n , t r o n g thUc t e t h U d n g t a p t r u n g xac d i n h cac d i e m m a n h , l d i t h e cua d o a n h n g h i e p c u n g n h U xac d i n h cac d i e m y e u , b a t l d i , dac b i e t l a so v d i cac d d i t h u c a n h t r a n h d t h d i k i c h i e n hide. Budc 5, n g h i e n cUu cac q u a n diem, hy vọng mud"n, y kien,... Cua l a n h dao doanh nghiep. De xac d i n h cac chien hide cu the, budc n a y p. H a i h o a n t h a n h n h i e m v u d a n h gia l a i cac muc t i e u , t r i e t l i k i n h doanh cung n h U q u a n diem cua l a n h dao doanh nghiep. Cd n h U t h e chien hide dUa r a m d i cd the cd t i n h k h a t h i . Budc 6, h i n h t h a n h m d t ( h a y n h i e u ) phUdng a n c h i e n hide. V i e c h i n h t h a n h m d t h a y n h i e u phUdng a n c h i e n hide k h d n g phường h u t h u d c vao y mud"n cua n h t i n g ngUdi l a m c h i e n hide m a p h u t h u d c vao phUdng phường h a p hoach d i n h cu t h e domain authority h i a chon. Budc 7, q u y e t d i n h c h i e n lUdc t d i Uu đến t h d i k i c h i e n hide. V i e c q u y e t d i n h h i a c h o n c h i e n hide t d i Uu c i i n g p. H u t h u d c v a o phường h U d n g phường h a p hoach d i n h c h i e n hide l a phUdng phường h a p. P h a n b i e n , t r a n h l u a n b i e n c h t i n g h a y h i a c h o n phUdng a n td"t n h a t t r o n g n h i e u phUdng a n x a y d i i n g . Budc 8, chUdng t r i n h hoa p. H U d n g a n c h i e n hide domain authority h i a c h o n v d i 2 cdng viec t r o n g t a m : t h t i nha"t, cu t h e hoa cac muc t i e u c h i e n Itidc t h a n h cac chUdng t r i n h , phUdng an, d u a n ; t h t i h a i , xac d i n h cac c h i n h sach k i n h doanh, cac cdng viec q u a n t r i n h a m t h i i c h i e n c h i e n hide.Số hóa vị Trung vai trung phong Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Sd vị 1.2. Quy trinh t a m budc xay d u n g chien I udc Phan tich Tdng hop va du* bao ke"t qua phan tich ve m6i trudng va du bao ve sầu mdi marketing trudng marketing ben ngoai ben ngoai Quyet Xac dinh dinh chie"n cac Hinh ludc nhidm Danh gia Tdng hop ket qua thanh tdi vu va phan doan danh gia, phan (cac) uu nham diing mdi truong doan mdi trudng phuong phu —» thuc ben vào cua ben trong doanh an hdp hidn doanh nghidp nghidp chien vdi chie"n luoc phudng luoc phap lua su chon Cac quan tiền diem dung mong mỏi mudn, ki vong cua lanh dao doanh nghidp Q u y t r i n h cha g i a i d o a n x a y dUng c h i e n hide: Theo sd vị tong quat md ta d sd vày 1.3, quy trinh hoach d i n h c h i e n lUdc g o m 3 g i a i doan: Giai doan 1, xac lap he thdng dU heu thdng tin tU mdi trUdng k i n h doanh ben ngoai va ben t r o n g doanh n g h i § p. L a m cd sd cho x a y dUng c h i e n hide. Cd t h e sU d u n g cac k i t h u a tSố hóa bởi Trung vai trung phong Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn p. H a n t i c h da dildc t d n g k e t n h i i m a t r và n d a n h gia cac yd"u td" ben ngoai, ma tran danh gia cac yeu to" ben trong, ma tran hinh anh canh tranh,... G i a i d o a n 2, p h a n t i c h , xac d i n h cac k e t hdp giUa t h d i cd, cd h d i , de doa,... C u a m d i t r U d n g k i n h d o a n h v d i cac d i e m m a n h , d i e m y e u , . . . Cua d o a n h n g h i e phường de t h i e t l a p. Cac ke"t hdp cd t h e l a m cd sd x a y d i i n g cac p h u o n g a n c h i e n hide cua d o a n h n g h i e p. . Cd t h e s i i d u n g cac k i t h u a t p. H a n t i c h n h U m a t r a n SWOT, ma t r a n BCG,... Giai doan 3, xac dinh cac phUdng an, danh gia, hia chon v a q u y e t d i n h chie"n hide. T i l cac k e t hdp d g i a i doan 2 c a n h i a c h o n h i n h t h a n h cac phUdng a n c h i e n hide. D a n h gia v a h i a c h o n t h e o cac m u c t i e u Uu t i e n . Sd vì chưng 1.3. Quy trinh xay ditag chien li/dc theo tía giai doan Giai doan 1. Xac lap he thong thong tin, sd lieu tinh hinh,. Phuc vu xay dung chien I Udc Ma tran danh gia cac ydu Ma tran hinh anh Ma tran danh gia cac yeu td ben ngoai (EFE) canh tranh id ben trong (IFE) Giai doan 2. Phan tich, xac djnh cac ket hdp Ma tran nguy Ma tran vj tri cd, cdhdi, Ma tran ben chie"n luge va Ma tran Ma tran chie"n diem yeu, trong, ben danh gia hoat Boston (BCG) luoc chfnh didm manh ngoai (IE) ddng (SWOT) Giai doan 3. Xay dung danh gia va quyet djnh chien lucre Ma tran hoach dinh chien luge cd kha nang djnh lugng (QSPM)Số hóa do Trung trọng tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 3.3. Qudn tri chien liidc 3.3.1. Khai niem ve qudn tri chien liidc co tac g i a q u a n n i e m q u a n t r i c h i e n hide cua_xLoanh n g b i g p J i L Q g h e t h u £ t v a j d i o a hoc cua viec x a y dUng, to,chiic thUc h i e n v a d i L n l i ^ a j : a c _ q x ^ đến d o a n h n g h i e phường co t h e d a t dUdc cac m u c t i e u cua m i n h . M o t so" tac gia l a i d i n h n g h i a q u a n t r i chie"n hide d o a n h n g h i e phường l a t a p h d phường cac q u y e t d i n h v a b i e n p. H a phường h a n h dong d a n d e n viec h o a c h d i n h v a t h i i c h i e n cac chie"n hide n h a m d a t dUdc m u c t i e u cua d o a n h n g h i e p . Q u a n t r i chie"n hide nhỏ dUdc h i e u l a m o t n g h e t h u a t v a k h o a hoc t h i e t l a p. , t h i i c h i e n v a d a n h g i a cac q u y e t d i n h l i e n q u a n n h i e u chiic n a n g cho p h e phường d o a n h n g h i e phường d a t dUdc n h i i n g m u c t i e u domain authority de r a . M o t so" tac g i a k h a c l a i d i n h n g h i a : q u a n t r i chie"n hide l a phUdng thUc q u a n t r i n h a m d i n h h u 6 n g c h i e n hide v a p. H o i hdp cac chUc n a n g q u a n t r i t r o n g q u a t r i n h phường h a t t r i e n l a u d a i cua d o a n h n g h i e p. T r e n cd sd p. H a n t i c h v a d i i bao m o i t r U d n g k i n h d o a n h m o t each t o a n d i e n . V a y , teo t h e d j n h n g h i a q u a n t r i c h i e n hide d o a n h n g h i e phường l a J o n g hdp cac hoal_ddng h o a c h diiib^d^-ehUe-thUc h i e n - v a k i e m t r a , d i e u c h i n h c h i e n lUdc k i n h d o a n h d i l n r a l a p. ^ d i l a phường l a i theo hoac k h d n g theo c h u k i t h d i g i a n n h a m dam_bao r a n g d o a n h n g h i e p luorT t a n d u n g dUdc m o i cd h d i , t h d i cd c u n g n h u h a n che hoac xda bd dUdc cac de doa, c a m b a y t r e n nhỏ dUdng t h i i c h i e n cac muc t i e u cua m i n h .Số hóa vày Trung trung khu Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Q u a n t r i c h i e n lUdc p. H a i t o a t l e n dac t r t i n g r a t cd b a n l a l a y h o a c h d j n h c h i e n hide l a m h a t n h a n cua t o a n bo h o a t dong q u a n t r i doanh nghiep. H d n the niia, quan liêu t r i chien hide c o n bao h a m ca n g h i a t d chiic t h i i c h i e n m o i h o a t ddng s a n x u a t - k i n h d o a n h cua d o a n h nghiep m d t each t o a n d i e n theo t a m n h i n c h i e n hide ( l u o n l u o n b i e t n h i n x a t r o n g r d n g k h i r a m o i quyet d j n h q u a n t r i doanh nghiep). K h a i n i e m q u a n t r j c h i e n hide c u n g p h a n a n h n d i d u n g c h u y e i i ciia q u a t r i n h q u a n t r j c h i e n hide bao gom cha g i a i d o a n l a : hoach d j n h c h i d n hide, t d chiic t h i i c h i e n c h i e n hide v a k i e m t r a , d a n h g i a v a d i e u c h i n h c h i e n hide. 3.3.2. Qua trinh quan liêu tri chien Itfdc * M d h i n h q u a n t r i c h i e n hide n a m budc T o a n bd q u a t r i n h q u a n t r j c h i e n hide d i l n r a l a p. D i l a phường l a i theo q u y t r i n h n a m budc diidc m d t a d sd vị 1.4. Sd bởi vì 1.4. Quan liêu t r i chien I Udc phái mạnh budc Nghien ciiu sii mdnh và muc tieu cua doanh nghidp PhSn tfch ben Lua chon Phan tich bdn ngoai vào chien luoc (cd hdi va de doa) ftnanh va ye"u} Thuc hien chidn luocSố hóa bởi Trung trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Budc 1, n g h i e n ctiu s i i m e n h v a muc t i e u ciia doanh nghiep Bu6c n a y p. H a i n g h i e n c i i u l a i t r i e t l i k i n h d o a n h v vào hùa vao cac cd sd n h a t d i n h de xac d i n h x e m he t h o n g muc t i e u dUdc de r a t r o n g t r i e t l i k i n h d o a n h ciia d o a n h n g h i e phường co con phường h u hdp h a y k h o n g ? B e n c a n h vì con phường h a i n g h i e n c i i u y do, q u a n d i e m c u n g nhu" n h i i n g m o n g mud"n ciia l a n h dao d o a n h nghiep d t h d i k i k i n h d o a n h c h i e n hide. Bu"6c 2, p h a n t i c h b e n n g o a i M u c t i e u cua bu6c n a y l a xac d i n h dUdc m o i cd h o i v a de doa co t h e xua"t h i e n t r o n g t h d i k i k i n h d o a n h . M u o h v a y , doanh n g h i e p. P h a i s i i d u n g cac cong c u , phUdng t i e n , k i t h u a t p. H a n t i c h v a d i i bao t h i c h hdp. Viec xac d j n h cd h o i , de doa co c h u a n xac h a y k h o n g se l a m o t t r o n g cac n h a n to" a n h h u d n g r a t l d n d e n cha"t l i i d n g ciia budc l i i a c h o n c h i e n hide k i n h d o a n h ciia d o a n h n g h i e p. . Budc 3, p. H a n t i c h b e n t r o n g p h a n t i c h b e n t r o n g n h a m xac d j n h cac d i e m m a n h , d i e m y e u ciia d o a n h n g h i e phường so v d i cac dd"i t h i i c a n h t r a n h t r o n g t h d i k i k i n h d o a n h c h i e n lUdc. M u d " n v a y , phường h a i b i e t s i i d u n g cac cdng cu, k i t h u & t t h i c h hdp v a t a p t r u n g vao n h t i n g d i e m c h i i y e u n h a m xac d j n h c h i n h xac d o a n h n g h i e p m a n h gi? y e u gi? Ke"t q u a p. H a n t i c h v a d a n h g i a m a n h y e u cd c h i n h xac h a y k h d n g c u n g l a m d t t r o n g n h t i n g n h a n td" q u y e t d j n h den c h a t lUdng ciia budc t i e phường theo. Budc 4, l i i a c h o n chie"n hide k i n h d o a n h N d i d u n g ciia budc n a y l a x a y d i i n g v a q u y e t d j n h c h i e nSố hóa do Trung trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn

Bài viết liên quan