Envelope Là Gì

Share:
phong·bì thơ·đùm·bao nhóm·bao thơ·bì thư·bầu khí·bọc bì·hình bao·màng bao·vỏ bao·vỏ bọc·đường bao·Bao thư

*
phong bì
*

To reduce operating energy use, designers use details that reduce air leakage through the building envelope (the barrier between conditioned và unconditioned space).

Bạn đang đọc: Envelope là gì


Để sút sử dụng tích điện vận hành, các nhà kiến tạo sử dụng các cụ thể làm bớt rò rỉ không khí qua màng bọc tạo ra (rào cản giữa không gian điều hòa và không gian bên ngoài).
The goal of the operation was khổng lồ envelop the Metz region, with its fortifications, to prevent a French counteroffensive from the Alsace region against the German line on the Somme.
Mục tiêu của vận động này là bao vây quanh vùng Metz cùng những công sự của nó, nhằm mục đích ngăn chặn một cuộc bội phản công của Pháp tự miền Alsace vào trận tuyến đường của Đức trên sông Somme.
Afterward we took the completed magazines to the post office, carried them lớn the third floor, helped the staff sort them, và put the stamps on the envelopes for mailing.
Sau đó shop chúng tôi mang tạp chí đến bưu chính, rước lên tầng hai và giúp những nhân diymcwwm.comên tại đây soạn ra cùng đóng bưu tầm giá để gửi đi.
A postcard or post card is a rectangular piece of thick paper or thin cardboard intended for writing & mailing without an envelope.
Một bưu thiếp hay là bưu thiệp là một trong mảnh giấy dày hay giấy bìa cứng hình chữ nhật dành cho văn bản và nhờ cất hộ thư mà không tồn tại một phong bì.
Combined with the Union force facing Fredericksburg, Hooker planned a double envelopment, attacking Lee from both his front & rear.
Kết phù hợp với lực lượng ở đối diện Fredericksburg, Hooker sẽ lên planer cho một cuộc bao vây kép, tấn công cả trước khía cạnh lẫn sau sống lưng của Lee.
I pictured what it must have felt like for this young man khổng lồ be enveloped by such love even while being asked to vì chưng something so supremely hard as selling all he owned & gidiymcwwm.comng it khổng lồ the poor.

Xem thêm: Bạn Đã Biết Cách Mua Thẻ Gocoin Bằng Sms Viettel Nhanh Chóng


Tôi đã hình dung ra cảm hứng sẽ như thế nào đối với người thanh niên này khi được bao bọc do tình thân thương như vậy trong cả trong khi được yêu cầu cần làm một điều vô cùng khó khăn là bán toàn bộ những gì anh ta mua và ban phát cho những người nghèo.
The envelope was thick và heavy, made of yellowish parchment, và the address was written in emerald green ink.
Another classification uses the geometrical shape of their capsid (often a helix or an icosahedron) or the diymcwwm.comrus"s structure (e.g. Presence or absence of a lipid envelope).
Một phân nhiều loại khác áp dụng hình làm nên học của capsid của chúng (thường là một trong những helix hoặc một icosahedron) hoặc kết cấu của diymcwwm.comrut (ví dụ như sự tất cả hoặc không tồn tại bìa lipid).
(2 Peter 3:13) On the basis of Jesus’ sacrifice, Jehovah will remove “the woven work” enveloping mankind because of Adam’s sin.
Dựa bên trên căn phiên bản của sự hy sinh của Giê-su, Đức Giê-hô-va sẽ sa thải “đồ đắp” che phủ loài tín đồ vì phạm tội của A-đam.
“It is not to be wondered at that men should be ignorant, in a great measure, of the principles of salvation, and more especially of the nature, office, power, influence, gifts, và blessings of the gift of the Holy Ghost; when we consider that the human family have been enveloped in gross darkness and ignorance for many centuries past, without revelation, or any just criterion to arrive at a knowledge of the things of God, which can only be known by the Spirit of God.
“Không có gì kinh ngạc khi loài người không hề biết vào một nút độ mập về các nguyên tắc cứu vớt rỗi, và đặc biệt quan trọng hơn nữa về tính chất chất, chức phẩm, quyền năng, ảnh hưởng, những ân tứ và các phước lành của ân tứ Đức Thánh Linh; khi chúng ta thấy rằng gia đình nhân loại bị bao quanh bởi vì sự ám muội dầy đặc và sự không biết trong tương đối nhiều thế kỳ qua, mà không tồn tại sự mang khải, hoặc bất kể tiêu chuẩn thích đúng theo nào đã đi đến được sự gọi biết về những vụ diymcwwm.comệc của Thượng Đế, là Đấng mà họ chi rất có thể biết được qua Thánh Linh của Thượng Đế.
If you pay electronically or by credit card, keep a written record in each envelope, rather than cash.
Nếu giao dịch bằng điện tử hoặc thẻ tín dụng, hãy ghi vào mỗi phong bì số tiền đã chi vào tháng thay đến tiền mặt.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Bài viết liên quan