Đại Từ Quan Hệ Lớp 9

Share:

Đối với môn học tập Tiếng Anh lớp 9, phần kỹ năng về mệnh đề tình dục dường như người nào cũng cần đề xuất nắm rõ. Vì đó là điểm ngữ pháp cơ bản vô cùng quan trọng, là con kiến thức căn cơ giúp cho các bạn học sinh học xuất sắc môn học này ở chương trình THPT.

Bạn đang đọc: Đại từ quan hệ lớp 9

Và việc liên tiếp luyện tập các bài tập mệnh đề dục tình lớp 9, để giúp đỡ cho chúng ta nắm rõ kỹ năng và kiến thức một cách xuất sắc nhất.

*

Kiến thức đáng xem xét về mệnh đề quan hệ nam nữ lớp 9

Trước khi có thể thực hành giỏi những bài tập mệnh đề tình dục lớp 9, hãy cùng mọi người trong nhà ôn lại về mệnh đề này nhé!

Mệnh đề quan hệ giới tính hay còn được gọi là Relative Clause, được coi là mệnh đề phụ dùng làm thay nuốm cho danh từ đứng trước nó. Nó bắt đầu bằng các đại từ quan hệ như: who, which, that, whom, whose. Hay các trạng từ tình dục như where, when.

Cụ thể:

WHOM 

Whom bổ sung cập nhật cho danh từ chỉ người

Whom làm cho tân ngữ vào câu

Đằng sau Whom là một trong mệnh đề (S +V).

WHO

Who thay thế cho danh tự chỉ người

Who thống trị ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

Sau Who là một trong V.

WHOSE

Whose thay thế sửa chữa tính từ download và sở hữu phương pháp của danh từ phía trước.

Đằng sau Whose là 1 trong những mệnh đề (S+V).

THAT

That thay thế danh trường đoản cú chỉ người, sự vật, vụ việc hoặc trong phép so sánh nhất.

That hay thay thế sửa chữa cho Who, Which, Whom ở phần lớn mệnh đề quan hệ giới tính xác định.

WHICH

Which sửa chữa thay thế cho những danh tự chỉ sự vật, sự việc, hiện tại tượng.

Which thường thống trị ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

Sau Which rất có thể là V hoặc là mệnh đề (S +V).

WHERE

Where cần sử dụng ở mệnh đề chỉ vị trí chốn.

Sau Where rất có thể là V hoặc mệnh đề.

WHEN

When cần sử dụng cho mệnh đề chỉ thời gian.

Sau đó có thể là V hoặc một mệnh đề.

Bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9

Bài 1: Điền vào chỗ trống cùng với đáp án cân xứng nhất

1. She is talking about the tác giả ……….. Book is one of the best-sellers this year.

A. Which

B. Whose

C. That

D. Who

2. The children, ……….. Parents are famous teachers, are taught well.

A. That

B. Whom

C. Whose

D. Their

3. The exercises which we are doing ……….. Very easy.

A. Is

B. Has been

C. Are

D. Was

4. Was Neil Armstrong the first person ……….. Foot on the moon?

A. Set

B. Setting

C. Khổng lồ set

D. Who was set

5. My mother, ……….. Everyone admires, is a famous teacher.

A. Where

B. Whom

C. Which

D. Whose

6. He bought all the books ……….. Are needed for the next exam.

A. Which

B. What

C. Those

D. Who

7. Vì chưng you know the boy ……….. We met at the buổi tiệc ngọt last week?

A. Which

B. Whose

C. Who is

D. Whom

8. The man ……….. Next to me kept talking during the film, ……….. Really annoyed me.

A. Having sat / that

B. Sitting / which

C. Lớn sit / what

D. Sitting / who

9. This is the village in ……….. My family and I have lived for over 20 years.

A. Which

B. That

C. Whom

D. Where

10. The old building ……….. Is in front of my house fell down.

A. Of which

B. Which

C. Whose

D. Whom

ĐÁP ÁN

1. B

2. C

3. C

4. C

5. B

6. A

7. D

8. B

9. A

10. B

Bài 2: Sử dụng các mệnh đề tình dục viết lại các câu dưới đây:

1. Show me the new hats. You bought them last night.=>> ……………………………………………………………………..

2. That is a company. It produces rings.

=>> ……………………………………………………………………..

3. My best friend can compose songs. Ly sings folk songs very well.

=>> ……………………………………………………………………..

4. Zoe bought a new phone yesterday. I can use it khổng lồ send và receive messages.

=>> ……………………………………………………………………..

5. The man is her father. You met him last week.=>> ……………………………………………………………………..

6. Zoe likes the xanh T-shirt. My sister is wearing it.

=>> ……………………………………………………………………..

7. Zoe has a sister. Her sister’s name is Juma.

=>> ……………………………………………………………………..

8. The children were attracted by the show. It was performed so many.=>> ……………………………………………………………………..

9. Tet is a festival. Tet often happens in late January or early February.=>> ……………………………………………………………………..

10. Jack is the boy. He is giving my mom a gift.=>> ……………………………………………………………………..

Xem thêm: Thẩm Quyền Chứng Thực Biên Bản Họp Gia Đình, Giá Trị Pháp Lý Của Biên Bản Họp Gia Đình

ĐÁP ÁN

1. Show me the new hats which you bought last night.

2. That is a company which produces rings.

3. My best friend can compose songs which Ly sings very well.

4. Zoe bought a new phone yesterday which I can use lớn send và receive messages.

5. The man whom you met last week is her father.

6. Zoe likes the blue T-shirt which my sister is wearing.

7. Zoe has a sister whose name is Juma.

8. The children were attracted by the show which was performed so many.

9. Tet is a festival that often happens in late January or early February.

10. Jack is the boy who is giving my mom a gift.

Bài 3: Nối hai câu sau thành một câu gồm nghĩa bằng phương pháp sử dụng những mệnh đề quan hệ nam nữ phù hợp

1. He was Tom. I met him at the bar yesterday.

…………………………………………………………………………………………….

2. The woman works in a hospital. She is from India.

…………………………………………………………………………………………….

3. The man works for my father’s company. The man’s daughter is fond of dancing.

…………………………………………………………………………………………….

4. The first boy has just moved. He knows the truth.

…………………………………………………………………………………………….

5. Linh liked the waiter. He was very friendly.

…………………………………………………………………………………………

6. They are looking for the man và his dog. They have lost the way in the forest.

…………………………………………………………………………………………….

7. The students will be awarded the present. The students’ reports are very valuable.

………………………………………………………………………………………………

8. The TV got broken. It was my grandfather’s.

…………………………………………………………………………………………….

9. Jerry sent me a letter. It was very funny.

Jerry sent me the letter ……………………………………………

10. I live in a city. It is in the north of Vietnam.

…………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

1. The man whom I met at the bar yesterday was Tom.

2. The woman who is from India works in a hospital.

3. The man whose daughter is fond of nhảy đầm works for my father’s company.

4. The first boy who knows the truth has just moved.

5. Linh liked the waiter who was very friendly.

6. They’re looking for the man & his dog that have lost the way in the forest.

Bài viết liên quan