Cục xì lầu ông bê lắp là cái gì? nguồn gốc thật sự