Chức năng quan trọng nhất của hệ quản trị cơ sở dữ liệu