Tiểu sử ca sĩ anh thơ và cuộc sống hiện tại ra sao