Cherry Pick Là Gì

Share:
khổng lồ pick only the best people or things from a group, so that only people or things that are less good remain:
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ diymcwwm.com.

Bạn đang đọc: Cherry pick là gì

Học các từ bạn phải tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.

Xem thêm: Grab Share Là Gì ? Cách Tính Tiền Như Thế Nào? #1 Grabshare Là Gì


Policymakers will cherry-pichồng ideas from the study, and commit to implementing only the easiest và cheapest ones.
He was accused by his colleagues of cherry-picking when he selected all the best students for his own course.
You cannot cherry-pick when it comes lớn human rights, & it is not by breaching human rights that the conflict will be de-escalated.
Why does he cherry-pick which issues he is going khổng lồ listen to lớn and clayên ổn the credit for listening to?
We must ensure that the present proposals are altered, so that companies cannot cherry-pick services and leave sầu others khổng lồ suffer.
Each variation, closure và dedication must be agreed separately, so that the inspector can cherry-pick.
It is tempting to cherry-pick the options in the consultation paper for the benefit of one"s own authority.
To cherry-pick from the package và, above sầu all, to lớn ignore the recommendations made about automatic timetabling would rapidly destroy that balance.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu hiện quan điểm của các biên tập viên diymcwwm.com diymcwwm.com hoặc của diymcwwm.com University Press tốt của những bên cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập diymcwwm.com English diymcwwm.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan