TIỂU SỬ CA SĨ ĐAN NGUYÊN SINH NĂM BAO NHIÊU, TIỂU SỬ CA SĨ ĐAN NGUYÊN