Tiểu sử ca sĩ đan nguyên sinh năm bao nhiêu, tiểu sử ca sĩ đan nguyên