Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty

Share:

Báo cáo hiệu quả kinh doanh nội bộ của chúng ta theo từng kỳ là quá trình hết sức quan liêu trọng, phản ánh trực tiếp tác dụng kinh doanh đã chiếm lĩnh được của công ty trong thời hạn đó.

Bạn đang đọc: Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty


Để hiểu rõ hơn về báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ là gì? Ai đang là người report kết quả kinh doanh nội bộ? Mẫu report kết quả sale nội bộ new nhất bao hàm nội dung gì? giải đáp soạn report kết quả kinh doanh nội bộ như vậy nào? Theo dõi nội dung bài viết dưới đây để có thông tin đúng chuẩn nhất.

Báo cáo hiệu quả kinh doanh nội bộ là gì?

Báo cáo hiệu quả kinh doanh nội bộ là văn bản được tổ chức, doanh nghiệp lớn lập ra để báo cáo về tình hình kinh doanh nội bộ của tổ chức, doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động thu chi, lợi nhuận, chiến bại lỗ tạo ra trong quy trình kinh doanh.

Báo cáo tác dụng kinh doanh nội bộ giúp cho nhà cai quản doanh nghiệp, thành lập và hoạt động doanh nghiệp rất có thể nắm được thông tin kịp thời tình trạng tài chính, marketing của doanh nghiệp.

Từ report kết quả kinh doanh nội bộ chủ doanh nghiệp, các thành viên vào doanh nghiệp rất có thể vạch ra những triết lý phát triển vào tương lai, đồng thời có giải pháp khắc phục tình trạng nguy cấp và kịp thời.

Báo cáo marketing nội cỗ của doanh nghiệp, tổ chức triển khai là căn cứ để lập báo cáo tài chủ yếu cuối năm của doanh nghiệp để gửi cho cơ quan công ty nước bao gồm thẩm quyền, với là căn cứ để triển khai các nhiệm vụ bắt buộc với bên nước.

Báo cáo sale nội cỗ do doanh nghiệp lớn tự lập ra dựa vào quy định của lao lý về mẫu báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, mặc dù nhiên report này hoàn toàn có thể chứa cả phần nhiều nội dung, khoản thu chi không tồn tại hóa solo chứng từ.

Ai đang là người report kết quả marketing nội bộ?

Tùy nằm trong vào cơ cấu tổ chức của tổ chức, công ty mà tín đồ lập báo cáo kết quả sale nội bộ của tổ chức, doanh nghiệp có thể khác nhau. Nhưng thông thường người report kết quả sale nội cỗ sẽ là:

– Trưởng phòng tài bao gồm kế toán.

– Trưởng phòng sản xuất.

– Trưởng phòng gớm doanh.

Vậy có thể thấy được rằng người report kết quả chính là người đứng đầu một thành phần trong công ty, báo cáo kết quả sale trong hoạt động vui chơi của từng bộ phận mình, hoặc của cả doanh nghiệp, tùy thuộc vào yêu cầu của cấp cho trên.

Trưởng phần tử chính là tín đồ trực tiếp chịu sự cai quản của những người dân đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp, cũng là người được phân công thống trị cấp bên dưới trong phần tử mình.

Do đó đây đang là bạn nằm được thông tin đúng chuẩn nhất về hoạt động kinh doanh theo từng bộ phận quản lý của mình, trường đoản cú đó có thể lập report nội cỗ cho doanh nghiệp một cách rất đầy đủ và đúng đắn nhất.

Mẫu báo cáo kết quả marketing nội bộ mới nhất

Đơn vị báo cáo:……………

Năm:……

Đơn vị tính:…….

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ21
2. Các khoản giảm trừ doanh thu02
3. Lợi nhuận thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)10
4. Giá bán vốn mặt hàng bán11
5. Lợi tức đầu tư gộp về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (20=10 – 11)20
6. Doanh thu chuyển động tài chính21
7. Ngân sách tài chính

Chi tổn phí lãi vay

22

23

8. Ngân sách bán hàng24
9. Chi phí làm chủ doanh nghiệp25
10 lợi nhuận thuần từ chuyển động kinh doanh30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)30
11. Thu nhập cá nhân khác31
12. Giá cả khác32
13. Lợi nhuận không giống (40 = 31 – 32)40
14. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50 = 30 + 40)50
15. Chi tiêu thuế TNDN hiện tại hành51
16. Túi tiền thuế TNDN hoãn lại52
17. Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 – 52)60
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu70
19. Lãi suy bớt trên cổ phiếu71

Người lập báo cáo

 

Ký với ghi rõ họ tên

Giám đốc

 

Ký ghi rõ họ tên

Quý vị hoàn toàn có thể tham khảo mẫu mã sau: Mẫu báo cáo kết quả marketing nội bộ tiên tiến nhất biểu mẫu

Mẫu báo cáo kết quả marketing nội bộ tiên tiến nhất sẽ được lập nên phụ thuộc biểu mẫu báo cáo theo phương pháp tại thông tứ 200/2014/TT-BTC, bao hàm những nội dung chủ yếu sau đây:

– doanh thu từ chuyển động bán hàng, cung ứng dịch vụ.

– Khoản bớt trừ doanh thu.

– lệch giá bán hàng, dịch vụ sau thời điểm đã trừ đi những khoản bớt trừ.

– số vốn bỏ ra đầu tư, thêm vào hàng hóa.

– Tổng lợi tức đầu tư từ chuyển động bán hàng, cung ứng dịch vụ.

– Doanh thủ từ chuyển động tài chính như chi phí lãi, các khoản thu nhập từ các chuyển động đầu tư, thu hồi, thanh lý các khoản vốn góp,…

– ngân sách chi tiêu lãi vay của doanh nghiệp.

– ngân sách chi tiêu bán hàng, số mặt hàng hóa, thương mại & dịch vụ đã bán, đã cung cấp.

– chi phí làm chủ doanh nghiệp.

– lợi nhuận từ vận động kinh doanh khi đã trừ đi các giá thành phải vứt ra.

Xem thêm: Diễn Viên Trương Ngọc Ánh Cao Bao Nhiêu, Con Gái Của Trương Ngọc Ánh

– Tổng lợi nhuận kế toán khi chưa tính thuế.

– giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Lợi nhuận doanh nghiệp sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

– những khoản lợi nhuận, giá cả khác của doanh nghiệp.

Mẫu report tài bao gồm nội bộ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày … mon … năm …(1)

(Áp dụng cho khách hàng đáp ứng mang định vận động liên tục)

 

Đơn vị tính:………….

 

 

TÀI SẢN

 

số

 

 

Thuyết minh

Số cuối năm (3)Số

đầu năm

(3)

12345
 

A – TÀI SẢN NGẮN HẠN

 

 

100

 
I. Chi phí và các khoản tương đương tiền110 
1. Tiền111
2. Những khoản tương đương tiền

112
II. Đầu tư tài bao gồm ngắn hạn120
1. Chứng khoán kinh doanh121
2. Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)122(…)(…)
3. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn

 

123

 

III. Những khoản bắt buộc thu ngắn hạn130 
1. đề xuất thu thời gian ngắn của khách hàng131
2. Trả trước cho những người bán ngắn hạn132
3. Bắt buộc thu nội cỗ ngắn hạn133
4. Buộc phải thu theo quy trình kế hoạch đúng theo đồng xây dựng134
5. đề xuất thu về cho vay vốn ngắn hạn135
6. đề nghị thu ngắn hạn khác136
7. Dự trữ phải thu ngắn hạn khó đòi (*)137
8. Gia sản thiếu hóng xử lý

139
IV. Mặt hàng tồn kho140
1. Hàng tồn kho141
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)149(…)(…)
   
V. Tài sản ngắn hạn khác150 
1. Giá thành trả trước ngắn hạn151
2. Thuế GTGT được khấu trừ152
3. Thuế và những khoản khác buộc phải thu công ty nước153
4. Giao dịch thanh toán mua bán lại trái phiếu chính phủ154   
5. Tài sản ngắn hạn khác155
 

B – TÀI SẢN DÀI HẠN

 

 

200

 
I. Những khoản nên thu dài hạn 210   
1. Nên thu lâu năm của khách hàng211
2. Trả trước cho người bán dài hạn212
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị chức năng trực thuộc213
4. Yêu cầu thu nội cỗ dài hạn214
5. Phải thu về giải ngân cho vay dài hạn215
6. Buộc phải thu dài hạn khác216
7. Dự trữ phải thu dài hạn cực nhọc đòi (*)

219(…)(…)
II. Gia sản cố định220   
1. Tài sản cố định hữu hình221
– Nguyên giá222
– quý hiếm hao mòn luỹ kế (*)223(…)(…)
2. Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính224  
– Nguyên giá225
– cực hiếm hao mòn luỹ kế (*)226(…)(…)
3. Tài sản cố định và thắt chặt vô hình227
– Nguyên giá228
– quý hiếm hao mòn luỹ kế (*)

229(…)(…)
III. Bất động sản đầu tư230
– Nguyên giá231   
– quý giá hao mòn luỹ kế (*)232   
(…)(…)
IV. Gia sản dở dang lâu dài

1. Ngân sách chi tiêu sản xuất, sale dở dang nhiều năm hạn

2. Chi tiêu xây dựng cơ phiên bản dở dang

240

241

242

  
V. Đầu bốn tài chính dài hạn250
1. Đầu bốn vào công ty con251   
2. Đầu bốn vào công ty liên doanh, liên kết252
3. Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khác

4. Dự phòng đầu tư tài chủ yếu dài hạn (*)

253

254

5. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn255(…)(…)
VI. Gia sản dài hạn khác260
1. Giá thành trả trước dài hạn261
2. Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại262
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế sửa chữa dài hạn263
4. Gia tài dài hạn khác268
 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)

 

 

270

 
 

C – NỢ PHẢI TRẢ

 

 

300

   
I. Nợ ngắn hạn310 
1. Yêu cầu trả người phân phối ngắn hạn311
2. Người tiêu dùng trả tiền trước ngắn hạn312
3. Thuế và các khoản bắt buộc nộp công ty nước313
4. Yêu cầu trả bạn lao động314
5. Chi phí phải trả ngắn hạn315
6. Buộc phải trả nội cỗ ngắn hạn316
7. Phải trả theo quá trình kế hoạch vừa lòng đồng xây dựng317
8. Doanh thu chưa triển khai ngắn hạn318
9. Bắt buộc trả ngắn hạn khác319 
10. Vay với nợ thuê tài chính ngắn hạn320 
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn321 
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi322 
13. Quỹ ổn định giá323 
14. Giao dịch thanh toán mua cung cấp lại trái phiếu chủ yếu phủ

324 
II. Nợ lâu năm hạn330 
1. Yêu cầu trả người phân phối dài hạn331
2. Người mua trả tiền trước dài hạn332
3. Giá cả phải trả nhiều năm hạn333
4. đề nghị trả nội cỗ về vốn tởm doanh334
5. Bắt buộc trả nội bộ dài hạn335
6. Doanh thu chưa tiến hành dài hạn336
7. Nên trả dài hạn khác337
8. Vay cùng nợ thuê tài chính dài hạn338
9. Trái phiếu đưa đổi339
10. Cổ phiếu ưu đãi340
11. Thuế các khoản thu nhập hoãn lại nên trả341
12. Dự phòng phải trả dài hạn342
13. Quỹ cải tiến và phát triển khoa học với công nghệ

343
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU400

 

 
I. Vốn chủ sở hữu410
1. Vốn góp của chủ sở hữu

– cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

– cổ phiếu ưu đãi

411

411a

411b

2. Thặng dư vốn cổ phần412
3. Quyền chọn biến đổi trái phiếu413
4. Vốn không giống của công ty sở hữu414
5. Cp quỹ (*)415(…)(…)
6. Chênh lệch review lại tài sản416
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái417
8. Quỹ đầu tư phát triển418
9. Quỹ cung ứng sắp xếp doanh nghiệp419
10. Quỹ khác thuộc vốn nhà sở hữu420
11. Roi sau thuế không phân phối

– LNST chưa triển lẵm lũy kế đến cuối kỳ trước

– LNST chưa triển lẵm kỳ này

421

421a

421b

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB

422
II. Nguồn ngân sách đầu tư và quỹ khác430 
1. Nguồn ghê phí431
2. Nguồn ghê phí đã tạo nên TSCĐ432
 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)

 

 

440

 
Lập, ngày … mon … năm …

Người lập biểuKế toán trưởngGiám đốc
(Ký, bọn họ tên)

– Số chứng từ hành nghề;

– Đơn vị cung ứng dịch vụ kế toán

(Ký, bọn họ tên)(Ký, họ tên, đóng dấu)
*

Hướng dẫn soạn báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ

Báo cáo công dụng kinh doanh nội bộ bao hàm rất nhiều các đề mục, do vậy khi tiến hành soạn thảo những chủ thể cần xem xét những vụ việc sau:

– report kết quả sale nội cỗ cần bao quát được những nội dung về tình trạng kinh doanh, hoạt động tài thiết yếu của doanh nghiệp.

– lúc lập report kết quả vận động kinh doanh lập thành những cột gồm những: chỉ tiêu báo cáo, mã số của những chỉ tiêu, số hiệu các chỉ tiêu, tổng số gây ra trong kỳ báo cáo, đối chiếu với số liệu năm trước.

– lúc lập báo cáo cần dựa vào báo có kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước, địa thế căn cứ vào sổ đề cập toán trong số kỳ trong năm.

– nội dung cần bảo đảm an toàn theo như chúng tôi đã liệt kê sống trên vắt thể:

+ lợi nhuận từ hoạt động bán hàng, hỗ trợ dịch vụ:

Nội dung này bao hàm doanh thu chào bán hàng, sản phẩm đạt được, lợi nhuận từ đầu tư chi tiêu bất cồn sản, từ cung cấp dịch vụ,…

Doanh thu này chưa bao hàm các một số loại thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khấu, thuế bảo vệ môi trường,…

+ Khoản sút trừ doanh thu:

Các khoản chiết khấu.

Giảm giá cả hàng.

Hàng phân phối bị trả lại.

Khoản bớt trừ này cũng không bao hàm các nhiều loại thuế doanh nghiệp buộc phải chịu như trên.

+ lợi nhuận bán hàng, dịch vụ sau khi đã trừ đi các khoản sút trừ:

Từ hai nội dung trên là căn cứ để tính ra doanh thu bán hàng, dịch vụ thương mại thuần.

+ số vốn bỏ ra đầu tư, cấp dưỡng hàng hóa:

Bao có vốn được quăng quật ra: giá bán vốn mặt hàng hóa, đầu tư bất đụng sản, ngân sách sản xuất.

+ Tổng lợi nhuận từ chuyển động bán hàng, cung cấp dịch vụ:

Sự chênh lệch giữa doanh thu bán sản phẩm sau khi đang trừ đi các khoản sút trừ với số vốn đã bỏ ra.

+ Doanh thủ từ hoạt động tài bao gồm như tiền lãi, các khoản thu nhập từ các chuyển động đầu tư, thu hồi, thanh lý các khoản vốn góp,…

+ túi tiền bán hàng, số hàng hóa, thương mại & dịch vụ đã bán, sẽ cung cấp: tổng chi tiêu đã chi ra để chào bán hàn, dịch vụ cung ứng phát sinh.

+ bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp: bao gồm tổng chi phí thống trị doanh nghiệp phạt sinh.

+ lợi tức đầu tư từ vận động kinh doanh khi đang trừ đi các ngân sách phải vứt ra: trường đoản cú lợi nhuận chào bán hàng, cung ứng dịch vụ cùng với doanh thu vận động tài chủ yếu trừ đi các túi tiền tài chính, chi tiêu bán hàng, đưa ra phí thống trị doanh nghiệp.

+ Tổng lợi nhuận kế toán khi chưa tính thuế: bao hàm khoản lợi nhuận thu được khi chưa trừ đi những khoản thuế.

+ Lợi nhuận doanh nghiệp lớn sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp: thể hiện lợi nhuận thật của doanh nghiệp sau khi vẫn trừ đi tất cả các khoản giá thành phải vứt ra, thể hiện việc lỗ hoặc lãi của doanh nghiệp.

+ bên cạnh đó căn cứ tình hình ví dụ mà rất có thể phát sinh thêm các thu nhập, ngân sách khác của doanh nghiệp.

Trên đây là những share của cửa hàng chúng tôi về mẫu báo cáo kết quả marketing nội bộ, nếu gặp gỡ khó khăn trong quy trình lập report quý khách hàng hàng liên hệ tới hiện tượng Hoàng Phi qua số 19006557.

Bài viết liên quan