BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỆNH ĐỀ QUAN HỆ LỚP 9

Share:

Các thì trong giờ anh, thắc mắc đuôi xuất xắc mệnh đề quan tiền hệ luôn luôn là những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản trong cỗ môn giờ Anh lớp 9 mà bất kể học sinh nào thì cũng cần nắm rõ. Để giúp chúng ta học sinh nạm được những kiến thức này một cách tác dụng nhất, bài viết dưới phía trên sẽ cung cấp nội dung lý thuyết cũng như bài tập mệnh đề quan hệ tình dục lớp 9 bao gồm đáp án cho mình tham khảo.

Bạn đang đọc: Bài tập trắc nghiệm mệnh đề quan hệ lớp 9

Lý thuyết yêu cầu nắm vững

Mệnh đề quan hệ nam nữ được sử dụng để bửa nghĩa mang đến danh từ bỏ hoặc câu đứng trước nó, hoặc hoàn toàn có thể thay thế cho cả mệnh đề (that). Động từ quan hệ thường được đặt tại giữa câu. Lưu ý, sau đại từ quan tiền hệ, rượu cồn từ phải chia theo công ty ngữ đứng trước đó.

Mệnh đề quan liêu hệ tất cả hai loại chính:

Mệnh đề quan hệ khẳng định (Defining relative clauses): dùng để làm thay thế danh tự đứng trước nó, danh trường đoản cú không xác minh và không cần sử dụng dấu phẩy ngăn cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ tình dục không khẳng định (Non-defining relative clauses): sử dụng khi danh từ bỏ là danh tự xác định, cung cấp thêm thông tin về một người, một thiết bị hoặc một vụ việc đã được xác định. Được chia cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai vết phẩy (,) hay lốt gạch ngang (-).

Các đại từ quan hệ giới tính thông dụng trong giờ Anh:

Who:

– thay thế cho danh trường đoản cú chỉ người, đứng trước hễ từ.

– Cấu trúc: N (person) + WHO + V + O

– Example: I told you about the woman who lives next door.

Whom: 

– thay thế cho danh tự chỉ người, đứng trước mệnh đề.

– Cấu trúc: N (person) + WHOM + S + V

– Example: I was invited by the professor whom I met at the conference.

Which:

– sửa chữa cho danh tự chỉ vật, đứng trước cồn từ hoặc mệnh đề.

– Cấu trúc: N (thing) + WHICH + V + O

N (thing) + WHICH + S + V

– Example: vị you see the cát which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

*

That:

– sử dụng để sửa chữa cho who, whom, which vào mệnh đề quan hệ quan hệ xác định. Đứng sau so sánh hơn nhất, sau các từ: only, the first, the last. Sau các đại tự bất định, đại từ bao phủ định, đại tự chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

– Không thực hiện that lúc trước đó bao gồm giới từ, trước đó bao gồm dấu phẩy hoặc vào mệnh đề quan hệ giới tính không xác định.

– Example: He was the most interesting person that I have ever met.

Whose:

– Chỉ cài của fan hoặc vật, thay cho những từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng ‘s.

– Cấu trúc: N (person, thing) + WHOSE + N + V

– Example: vày you know the boy whose mother is a nurse?

Một vài trạng từ không nhiều thông dụng hơn:

Why: 

– Đứng đầu mệnh đề chỉ lý do, sửa chữa cho các for the reason, for that reason…

– Cấu trúc: N (reason) + WHY + S + V

– Example: I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

Where: 

– thay thế cho tự chỉ nơi chốn “there”.

Xem thêm: Top 12 Viết 1 Đoạn Văn Ngắn Về Gia Đình Em, Những Đoạn Văn Hay Kể Ngắn Về Gia Đình Em

– Cấu trúc: N (place) + WHERE + S + V

Where = on/ in/ at + which

– Example: The hotel where we stayed wasn’t very clean.

*

When

– thay thế cho mệnh đề chỉ thời gian “then”

– Cấu trúc: N (time) + WHEN + S + V

When = on/ in/ at + which

– Example: I don’t know the time when she will come back.

Bài tập mệnh đề quan hệ nam nữ lớp 9 có đáp án

Fill in the blanks with WHO, WHICH or THAT:

The men _______ lives next-door are English. The dictionary _______ you gave me is very good. Vì you know the girls _______ are standing outside the church? The police are looking for the thief _______ got into my house last night. The chocolate _______ you lượt thích comes from the United States. I have lost the necklace _______ my mother gave me on my birthday. A burglar is someone _______ breaks into a house and steals things. Buses _______ go khổng lồ the airport every half hour. I can’t find the key _______ opens this door. I gave you a book _______ had many pictures. I don’t like the boy _______ Sue is going out with. Did you see the beautiful dress _______ she wore yesterday. The man _______ she is going lớn marry is very rich. This is the bank _______ was robbed yesterday. He wore a mask _______ made him look lượt thích Mickey Mouse.

Fill in the blanks with WHO, WHICH or WHOSE:

He arrived with a friend ______ waited outside in the car. The man ______ di động was ringing did not know what to lớn do. The oto ______ the robbers escaped in was a BMW. The woman ______ daughter was crying tried lớn calm her down. The postman ______ works in the village is very old. The family ______ oto was stolen last week is the Smiths. The cowboy ______ is wearing a red shirt looks very funny. A bus is a big car ______ carries lots of people. The volunteers, ______ enthusiasm was obvious, finished the work quickly. Children ______ lượt thích music are often good at mathematics. The engineers ______ designed the building received an award. The girl ______ recited the poem is my niece. The townspeople, ______ pride in their community is well- known, raised enough money to build a new town hall. The Pacific Ocean, ______ might have been crossed by raft during the Stone Age, is the world’s largest ocean. The newspaper lớn ______ we subscribe is delivered regularly.
*

Đáp án

Who Which Who Who Which Which That That Which Which Who Which Whom Which Which

Chọn đáp án đúng

Mr. Ken, …………. Is living next door, is a dentist.

A. That B. Who C. Whom D. What

The man ………….she wanted khổng lồ see her family.

A. Which B. Where C. Whom D. Who

The woman ………….came here two days ago is her professor.

A. Who B. That C. Whom D. What

Freedom is something for ………….millions have given their lives.

A. Which B. Where C. Whom D. Who

Blair has passed the exam last week, ………….is great news.

A. Who B. That C. Which D. Whom

The film about ………….they are talking about is fantastic.

A. Who B. Which C. Whom D. That

He is the boy ………….is my best friend.

A. That B. Whom C. Who D. A& C

I live in a pleasant room ………….the garden.

A. Lớn overlook B. Overlooking C. Overlooked D. Which overlooking

The pilot was the only man ………….after the crash.

A. Was rescued B. Rescued C. Rescuing D. Khổng lồ be rescued

I’ll see you near the post office ………….we met the other day.

A. Which B. Where C. When D. Why

Đáp án

1. B2. C3. A4. A5. C6. B7. D8. B9. D10. B

Trên đó là một vài ba bài tập mệnh đề tình dục lớp 9 bao gồm đáp án và định hướng cần cầm cố vững. Hãy làm thật nhiều bài tập và nâng cấp trình độ giờ Anh của bản thân bạn nhé!

Bài viết liên quan