BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH

Share:
điều khoản về vừa lòng đồng bài giảng quy định về vừa lòng đồng phù hợp đồng trong marketing thương mại Giao phối kết hợp đồng xong xuôi hợp đồng thay đổi hợp đồng

Bạn đang đọc: Bài giảng pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh

*
pptx

PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TRONG sale


*
pdf

bài giảng Luật kinh tế - bài xích 12: ra đời – xong hợp đồng


*
pdf

Đàm phán lại với hệ quả pháp luật khi bàn bạc không thành vào trường đúng theo hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo bộ chính sách Un...


*
pdf

các mẫu thích hợp đồng thông dụng - điều khoản về hợp đồng trong tởm doanh, thương mại dịch vụ và đầu tư: Phần 1


*
pdf

Đề tài: Đương sự – chủ thể đầu tiên và đặc trưng nhất của hoạt động chứng tỏ trong tố tụng dân sự


Nội dung

��#ࡱ#�################>###��#################X###########����####����####S###T###U###V###W###��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������##�#�#####�#(###�###�###�###�############################�#D###/#�# ###0#�###########�#|#####�#D###V#e#r#d#a#n#a######################################################"##�#D###A#r#i#a#l############################################################�#D###G#a#r#a#m#o#n#d#####################################################0#�#D###W#i#n#g#d#i#n#g#s###################################################
#########`#`#########�#�################�#######�####L##T###�###S###########S##############################################################################################################################################################!#######"###############$#######%#######&#######"#######(#######)#######*#######+#######,##############.#######/#######0#######1#######2#######3#######4#######5#######6#######8#######9#######:#######;##############?#######
#######A#######B#######C#######D#######E#######F#######G#######H#######I#######J#######K#######L#######M#######N#######O#######P#######Q#######R##############7####### #####################################################################################�##�0###�#####�#####��####�#####�#####��####�#############�#####3##�#3#
##�################�#####�#8#####�####################�######�#################W##�######�#H###################����#ʚ;�#��#ʚ;#################�#####5###########W#########�#####6###########?#########�#####7###########
#########�#####8###########X#########�#####9###########B#########�#####:###########C#########�#####;###########Y#########�################F#########�#####?###########G#########�#####
###########H#########�#####A###########I#########�#####B###########J#########�#####C###########K#########�#####D###########L#########�#####E###########M#########�#####F###########N#########�#####G###########O#########�#####H###########P#######/#�#######�#####I#####################(#�###PK##########!#V�#��###�#######.xml�##(�##################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################|��N�0#��H���+�#8�����#�(#�8�Ī���V���EB�p�ֻ3�iV�wb��l ��V�##L�l##�y�� �Ё�##9!�uy��LI#u�F���^k2#z ##���c��ẽN`�0������T�#�;���/E�_###��##PK##########!#�� K�###&#######_rels/.rels�##(�##################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################����0#���#�nS=�H�^D��#�t�i#�U�ۛ c#���a��)��hěB#�U��r#d�k#�)����#Dd�#gI�D#�r�*�d�S(�"QlT�3�Q�4b̜"��օ#9��I��#�>��e�3�ťQ#.�#D=�����v�tr�5��##��a�ƓI+D��#V0;f�<�e!#��/###��##PK##########!#��###�#######tableStyles.xml �I#�0#
##############`##############�#####`#�# ###############p#�#>#################################################################�#�#>#####################################################################1###PK##########!#�����###�#######.xml|��N�0#��H���+��r
��ŀ�###��##PK##########!#��SK#####&##!###drs/slideMasters/slideMaster1.xml�Z�r�0#�w���ѶC��a�`2I:t�E�$ӵ0#�Ȳ�#i�#�?�e�W#`�I�#�f�Ή��HW��?�4h�zi(,3)u7?oAD��s��=�_�z���)m?�.���C$� �%�$r�###��##PK##-#########!#���###�#####################.xmlPK###########!#1�_a�###�#################.###_rels/.relsPK##-#########!#�w�###�#################)###drs/shapexml.xmlPK##-#########!#�c�#�###�#################�###drs/downrev.xmlPK##########�###�########�####`##`#�####�R#####�###########�U##�#:#####�#2#####�#####_#_#_#P#P#T#9###�#######�# #################�P#####�###########�###########################�################�# ###�###�#�#�######�+####�###########�##�H######�#�##�##�#####�#####�#####?#####��####�#####R#e#c#t#a#n#g#l#e##5#####"�###���###PK##########!#���###�#######.xml���J�0#���#�*m�##i�#�G#>#`H�m�6�Xw��t?.�#g��#�W�i#3E��)�.+#�7��>�O�##N� �1#�‫ˋ��ޑ‬z�#�"�#+#R�R�#hB. �/��#����0���x�#�M#��e��`��|X}�����đ �I`߽��N4a�G2�$�R�##KI�Z�#)�4�(�M�9`�c#tB��m�:�f
���##W�B�L��Ǭ#5v####��##PK##########!#�H#J�###�#######drs/shapexml.xml�U�n#7#}/� �#8�#ɵ��#‫�ۈ‬#�!XN�4��#�#m�Q�##5v0:?�#4`��FSn�h�$�#a�B^ �WR8h��V���j1��^-�#�1�j#,�o�T#6#�?`#�?#�d�>��#��#�f����7�#0�=T�HK�#i�"�:#L�K!��$�#Sm#�����k�#�#��#_�s��l�t<���pȎ�kA���1�<�#&u4�#����To�P�0�����B���WR�h3#�lCL��?#� C� XN�#ֳ����#r����#p�֝ jFly5#M#pFƖ#�%#�4���0$KW�!#�r�5���LN+ּ�‫ڝ‬Yd��*�2 皿�B:tB�4�#2��#��X�
k��Yє�4#�PG#Ԛ#�##)���#�y�&��ez9�Ӂp���":�|�~֘����k�s���#Ź�f��UGfz�+��#����P�#)Z���##cq��#�/!D���4#=۸ 3�9U��B�~��>W#����#��###��##PK##########!#�C=#�###�#######drs/downrev.xmlD�QK�0#��#�C��/��#)Zw7�0‫�ܣ‬�^��6�$%�k��>���#�÷��f##�A;���2#l<���#���#D�d#�2��#v����M��K#;�6����8�R��gCa�F��;;o(��;��O�##N� �1#�‫ˋ��ޑ‬z�#�"�#+#R�R�#hB. �/��#����0���x�#�M#��e��`�������đ �I`߽��N4a�G2�$�R�##KI�Z�#)�4�(�M�9`�c#tB��m�:�f
���##W�B�L��Ǭ#5v####��##PK##########!#�#���###�#######drs/shapexml.xml�V7"‫ێ‬#}���� #��##m�j �f%2B�l�l��C#�‫&� ݱ‬ʿ��0d����y<#�j�:u9U�(# �I��#���L��d�~N�yk̙�BgB#-#~������w��U ���T�x_M�m�nd)�#SI����Rx���ve���##G�j�:�Q�#��0�w�jiIJ#vKˊ,��#`�(��Q���$#�v�#o#�X�t�#,��`ɬ�#��`�|���#�f��7yg��o��#� ���#U#)a�6�#+�t*�K��%���zi9B9$bR�e�u#T�(T��K�C��#�#�kaQֈ���aj�#9X�#M#��� ���Bm�}�lo#�ᨫ%g�#%�v##t�#/�g8��"��#>�3�#��Na5 ឳ(��-�+#####B�#####s#t#y#l#e#.#v#i#s#i#b#i#l#i#t#y#####�######B�####p#p#t#_#w#####�######B�####p#p#t#_#h#####�+#####B�#####s#t#y#l#e#.#v#i#s#i#b#i#l#i#t#y#####�######B�####p#p#t#_#w#####�######B�####p#p#t#_#h#####�+#####B�#####s#t#y#l#e#.#v#i#s#i#b#i#l#i#t#y#####�######B�####p#p#t#_#w#####�######B�####p#p#t#_#h#####�+#####B�#####s#t#y#l#e#.#v#i#s#i#b#i#l#i#t#y#####�######B�####p#p#t#_#w#####�######B�####p#p#t#_#h#####�+#####B�#####s#t#y#l#e#.#v#i#s#i#b#i#l#i#t#y#####�######B�####p#p#t#_#w#####�######B�####p#p#t#_#h#####�+#####B�#####s#t#y#l#e#.#v#i#s#i#b#i#l#i#t#y#####�######B�####p#p#t#_#w#####�######B�####p#p#t#_#h#####�+#####B�#####s#t#y#l#e#.#v#i#s#i#b#i#l#i#t#y#####�######B�####p#p#t#_#w#####�######B�####p#p#t#_#h#####�+#####B�#####s#t#y#l#e#.#v#i#s#i#b#i#l#i#t#y#####�######B�####p#p#t#_#w#####�######B�####p#p#t#_#h#####�+#####B�#####s#t#y#l#e#.#v#i#s#i#b#i#l#i#t#y#####�######B�####p#p#t#_#w#####�######B�####p#p#t#_#h#####�+#####B�#####s#t#y#l#e#.#v#i#s#i#b#i#l#i#t#y#####�######B�####p#p#t#_#w#####�######B�####p#p#t#_#h#####�+#####B�#####s#t#y#l#e#.#v#i#s#i#b#i#l#i#t#y#####�######B�####p#p#t#_#w#####�######B�####p#p#t#_#h#####�ќF#�#�H4�5#�iD�9h�#2ӈDs‫ؠ‬w�۞�#�!"A?j��&���5�(J��A�y�tj�U��##U##B�#仩�.)I��j��#:#��<���6�a_1�K��O782���k���‡ g#�I��3ɬ�S2�m�g��^�c�fZ�֫ lm<,YC��y)�$�I�;mN#c`#�#��`��#EY�9�"a#�J�
�`��B�N��Q#^��b�+!�!�#�b�w�pmA�O��̉1p�$^G�c���#�#��0�#�D�wb���>bH5#Y��‫ܪ‬#�^bE�>p��0"‫ ݶ‬u�&�#‫��ݾ‬#A�5&9:�� #R�^���:�#`#�L?L ��� D�������U��#�#�4k�P#�i�##��+�pf�##��qo�##Zlr �uBT0#Y�#�/.�d��>�#�ZP#�``6`��D�a��#�KH�D�0&#J�Vf�(5#�/�F�TPϻ"l�K�}����̜���%�%l�Z�##5hv#�еR� )�6#�m�|�#=�"m������"�Aq_Z��PD
#�?XYȀ��~�#X$#�2#`jGK#.��A�J$��#��=0����###�#g#l-QS##D�p���/�Yd��#�鱻 lV>R#�##�#��B����u#�&���o2���#!�‫ب‬�#�+m�IG$�##nM1S0��֎��wo��؆� � � ����#�ɇ-Y�r��R7q��~�#�L#�R##��#D�I�4�##���a��#�� �.��PZ�d����e�##$�#Ԓ#�0i��IY#�qQ�P�#5�V��MBFy��#~g9f!JZ$̖��##u#���mU��$���#y,�#�f�#���p��Qsgy`��?M����c}e)~D�o�#}�c}s�߁c��#l3��t�d#�#T�A(�
avb��(�C1��#>##�&#Y�_�P��##��١C�����yO#�u:x�#�(��U4#1�-,�###��##PK##########!#ѐ��#######"###theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels��M�0#��w#ooӺ#�&݈Э�#��56?$Q���,#.�a��i����#c2�1h�##:�q��m��
R#N��;d�`��o7�#g�K(M&$R(.1�r#"J��ЊT�8��V�"��AȻ�H�u��#|�$�b#��N�0#��H���W#;p

Xem thêm: Link Xem Bóng Đá U23 Châu Á U23 Châu Á Tuyển Việt Nam Hôm Nay

#5�#�#p(#`ٛ� ��U��l�"$T8Y�4�‫>��ݙ‬x��B.�#�e##�I�ű���ss#���V�#��##��ˋ�搑#�#u0՚�"3a�$S�ț!��+�eTY�O=��i� ��h�j#���D~HT�V�����f�y;N����# ‫�ޟ‬#K�U~pS�䍍�K"hrR#.��f�##��#���?�#������m�xK;�f����>���(~U��O�#�#�!V�p#s����X�8#����.#u�(#f�>R�
�|�#��OL#}�P#� ��K�G�#u��##?H‫�ۼ‬w�h��������S�G��#u~�����z�vv#����ȹ����J#�=��v�?y��###��##PK##-#########!#��C��###�#####################.xmlPK##-#########!##Kh{�###(#################*###_rels/.relsPK##-#########!#u#W?�###D###################drs/timingInfo.xmlPK##########�###�#####�###�###PK##########!#M����###�#######.xml|��N�0 E�H�C�-j�a�#j;##+#,�#�#���Kq:��=ig�#�,?�ϵ���Y��D&�oD�#z#��C��wO�-g��k��c�g$��./��#�XQ{j�s���Ԉ#H���t�#䒦AFP#0����#����s��#�k#���f�x(壓��8�?#.��C��(�ũ�{�R�#�(�##M��b�˳���7�{�IF#��_�##R"�dK�#�0�#�F�����F�#jr�""&�#�#�#�
_�����"###��##PK##########!#p�8ܾ###8#######_rels/.rels����0#D�#�n�z#���� x#�%6�‫���(� ٶ‬т�q#��L‫�ݾ‬Q�(��NAU� �io��#�o��##"t#G�H�L m�^�W#1�##6��#����AJ�#Mȅ#���8a�2�2�~`Or<�;#�#�,��l#ij�
�搛���YMG��#��B�h>p�ϔ�#JL�oc!�"�#��r��###��##PK##########!#�".#�###�###!###drs/slideLayouts/slideLayout1.xml�U�n�0#�#�?#�"���#�vЦM/y#��;Kё#�$HF���CRrj�#�#��A�#wgv���M%H͍-��‫ݪ‬%��^B�d*/��,y>�L#b#�9#J�Y��6��� 0ՙ#� #G�!mFgI���Բ�WԞ*�%���T���##7�=<"##�‫ ػ‬#I^b�b�F���#��###��##PK##-#########!#M����###�#####################.xmlPK##-#########!#p�8ܾ###8#################.###_rels/.relsPK##-#########!#�".#�###�###!#################drs/slideLayouts/slideLayout1.xmlPK##########�#########�###�###PK##########!#M����###�#######.xml|��N�0 E�H�C�-j�a�#j;##+#,�#�#���Kq:��=ig�#�,?�ϵ���Y��D&�oD�#z#��C��wO�-g��k��c�g$��./��#�XQ{j�s���Ԉ#H���t�#䒦AFP#0����#����s��#�k#���f�x(壓��8�?#.��C��(�ũ�{�R�#�(�##M��b�˳���7�{�IF#��_�##R"�dK�#�0�#�F�����F�#jr�""&�#�#�#�
_�����"###��##PK##########!#p�8ܾ###8#######_rels/.rels����0#D�#�n�z#���� x#�%6�‫���(� ٶ‬т�q#��L‫�ݾ‬Q�(��NAU� �io��#�o��##"t#G�H�L m�^�W#1�##6��#����AJ�#Mȅ#���8a�2�2�~`Or<�;#�#�,��l#ij�
�搛���YMG��#��B�h>p�ϔ�#JL�oc!�"�#��r��###��##PK##########!#;�h��#######!###drs/slideLayouts/slideLayout1.xml�U�n�0#�#�?#�"ʣ(�v��M/y#���#"#I��j����ĩ#�h/�L�#gfw��źӬ�>(k����3i�m�y������"�B$Ӑ�FN�F#~1�:R�#�~�М�#09{�R�8��1q��,��#+�|#�b�#f���RE-# b?#�#i���Â��lV�� và ��߼H�#q#7ZfC
�j��#�5�#���~�#�⥖� #̋�K��#���FEvC!J�2#�# "p"�8#�4͜���M�á�j�##����#���xMgk> ��!w�gŸM0� y��Hs�З#��"#T�#Rvp#c��ٍ�� #��$��O ��l�###��##PK##-#########!#M����###�#####################.xmlPK##-#########!#p�8ܾ###8#################.###_rels/.relsPK##-#########!#;�h��#######!#################drs/slideLayouts/slideLayout1.xmlPK##########�###�#####�###�###PK##########!#M����###�#######.xml|��N�0 E�H�C�-j�a�#j;##+#,�#�#���Kq:��=ig�#�,?�ϵ���Y��D&�oD�#z#��C��wO�-g��k��c�g$��./��#�XQ{j�s���Ԉ#H���t�#䒦AFP#0����#����s��#�k#���f�x(壓��8�?#.��C��(�ũ�{�R�#�(�##M��b�˳���7�{�IF#��_�##R"�dK�#�0�#�F�����F�#jr�""&�#�#�#�
_�����"###��##PK##########!#p�8ܾ###8#######_rels/.rels����0#D�#�n�z#���� x#�%6�‫���(� ٶ‬т�q#��L‫�ݾ‬Q�(��NAU� �io��#�o��##"t#G�H�L m�^�W#1�##6��#����AJ�#Mȅ#���8a�2�2�~`Or<�;#�#�,��l#ij�
�搛���YMG��#��B�h>p�ϔ�#JL�oc!�"�#��r��###��##PK##########!#�wȴ�+���̢��W�P&Γ��;/�a�T΢��Ŵ�q�Ve��#�`o��LzL�C"��#�3��>>�:�LM#��S��M#�_�x�)�K#�����m��Uh�)h��U#0|�͒ *m�ƫC$���Ѝn y�ԉ02��"���*�-�Wn�>*z�:�#=j�;���&���ˮ^he8��#X#���h4�O������#>��#�t�_6��j�Iø#�u#l#�##?#���Dm>c�=�"89�YW�#�a�6#�*��###Ւ�O�7_�#���j%##��7�:�#�υJR/>J�#�-#+8#t�w0�2�BZIL5��#r��!p%(�NF��+�_h#�m�#0ѻ��#v#b##y�y�#u{��8�C�e�A�K#r��)Qz��>G⛕pc��NZ#�q��;#�‫�"ޞ‬ḇ�m;f���3�41Pg��D9���Y!��,��#I��:�:|��
br��#����V#� �~�|0m>:1���Ù�s�45�"�t��G�g%6���X&�>#/b/�R##S�W��‫���ڼ‬Ry"0j��#��6n�.�w����M�¤�`��##�H����#���V"����7���+d��#�W��x{"�T���"���:#�#��L��y���!e�NѨY��,��?��f��#��#KQ���,2�XԸ��#�|ɣH��?��n�^QOI#��z�m��_O)C#��L=�n�>����.PM.xmlX##��>l�Z7�d"�U#,#�e���#�K�������t�DAOY*EF8<0~#���#�gy�#g��%s�^W�I��`��c��Nv�"�u>����9M�������bk>s���Ҹ�枱 k>����#ᴰ%†��m#:-ĺͽ�#=���������v�r pL#��W#{�#�#�S��B#�b�u�q����a#��e#�#���*T#o�#��5�###��##PK##-#########!#M����###�#####################.xmlPK##-#########!#p�8ܾ###8#################.###_rels/.relsPK##-#########!##�G�7###�##!#################drs/slideLayouts/slideLayout1.xmlPK##########�###�#####0###�###PK##########!#M����###�#######.xml|��N�0 E�H�C�-j�a�#j;##+#,�#�#���Kq:��=ig�#�,?�ϵ���Y��D&�oD�#z#��C��wO�-g��k��c�g$��./��#�XQ{j�s���Ԉ#H���t�#䒦AFP#0����#����s��#�k#���f�x(壓��8�?#.��C��(�ũ�{�R�#�(�##M��b�˳���7�{�IF#��_�##R"�dK�#�0�#�F�����F�#jr�""&�#�#�#�
_�����"###��##PK##########!#p�8ܾ###8#######_rels/.rels����0#D�#�n�z#���� x#�%6�‫���(� ٶ‬т�q#��L‫�ݾ‬Q�(��NAU� �io��#�o��##"t#G�H�L m�^�W#1�##6��#����AJ�#Mȅ#���8a�2�2�~`Or<�;#�#�,��l#ij�
�搛���YMG��#��B�h>p�ϔ�#JL�oc!�"�#��r��###��##PK##########!#n?#�S###I##!###drs/slideLayouts/slideLayout1.xml���n�0#��W�w�rߒ�ChT����E�E##�#�q"�ea�~���#�VB�
��|s���f<)��Ɩ��D�e#1�E>��i#=.�_�#f#�#W���h"mt3���ɭ*��~q ms>���5y�g�ZV�^֍�x��M�#n�S�0�#ؕ� q�#(�#�#=�5�Y�^ţ ���M�qC �8#gme�� #��|�!*n����K����#��{r�&X������H#�)�V
����#��c8x#�(-0;#f���59�(-p�##��##��#�#��avfQ��r"�~�(�?�y��#�/퓏���: �^�v��&9��s��w#~�=��7���v�B�,�D���C�N��###O&�t����4#���k��RE�j��##G#�#�2#���####��##PK##-#########!#M����###�#####################.xmlPK##-#########!#p�8ܾ###8#################.###_rels/.relsPK##-#########!#4�Ndn###�###!#################drs/slideLayouts/slideLayout1.xmlPK##########�###�################# #�####L#e#v#e#l###�#KQ####�##########################/#`#�########���##f�#���##̙##��##f�#���#`#�# ###"##���#��##�݉ #�f##̙##f�##��t#`#�####3###���#v;##̙##��##�3##ff�#��f#`#�# ###Q%>#���#m6�#���#ff�#�#�#��##��t#`#�####JU;#���#�f##��##��##̙##f�##��t#`#�# ###���#####��##ff�#��##�###ff�#��f#`#�####���#####f3##�3##��##�f##̙##�f3#`#�####���#####ff##��##��##��f#��##̙####�#>#####��?###"##d####�##d#########
##############`##############�#####`#�# ###############p#�#>#################################################################�#�#>#####################################################################1###PK##########!#�����###�#######.xml|��N�0#��H���+��r
��ŀ�###��##PK##########!#��SK#####&##!###drs/slideMasters/slideMaster1.xml�Z�r�0#�w���ѶC��a�`2I:t�E�$ӵ0#�Ȳ�#i�#�?�e�W#`�I�#�f�Ή��HW��?{#�q���#�K��b0�#_� {3�9�H$##�C��d 9#|�Џz�a$��%#t!�#u�ʨW�"#‫ޜ‬4�#FL
�4�#*��xV���"t#��ht�#�#���2����‫�� ؗ‬<#Lȴ��q*a��܏�UoQ�‫�ޢ‬%Ѝj�5�#.ϗ��##���#>�#�3�##��%�#�##��B��c�0b̩��j�#X#;J"“�M�7���.��|����#�:�{�"‫�׵‬W��V���#�?#���#��q:�|��#+<#!#�FlJ=��S��%֤=Fw#M#�d��Kt��Ԓ4r�#|Z�#�W#� ##bD���C#�|� Δ7�q�ԮH��F a҈5+�� �0i�Z#be#C�4b��2�!L#�#"#���n‫ ˌۆ‬䯆��#<������h��D>S�M#Dx#".#"g#�‫�ٴ‬N��P##F#�ƨ��ȱ#��Hc����V�Qo#N�9ٚF�f��"|����uIm�#�Z#�0�K��x#�U#�m#;��#��x1zki��G���b#�aK�Y#E�zǶ��єPsI�‫ތض‬p#��ee��>Y�m�����#�b��#�=b<�J��z#�og���6#Upk#��#��yy=�E��r>�/����#H�4�V#���#<�S|q��LRσ#�������#dD��#9��?�l#sJ<Ǐ�����‫��ڦ‬#G�Әѥ�"��##{��F���9�,P� �e�)�b��t�NI�Qqtt���=�֣ ^(�,^{wp#�i#D�N#�I.a�v;�P�#���W#����:h|C�#x#Ze�rOW&1�%dm��J#�Y�KS#��X�o���##yr�N�2¹l����Ɣ���&Y��N#�=�-��=Y���KҞ,
{���T!‫ݼ‬#��=��n5�T�b�#��#D#�#��i��9ѓ�Ak��#��h�� 5�###��##PK##-#########!#�����###�#####################
Đồ án tốt nghiệp Cách dạy dỗ trẻ Đơn xin việc Bài tè luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền

Bài viết liên quan