Bài giảng mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

Share:
... Là Na22SOSO44 BÀI 12 _ TIẾT 17BÀI 12 _ TIẾT 17MỐI quan lại HỆMỐI quan tiền HỆGIỮA CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠGIỮA CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ ĐIỂM THƯỞNG bài học đã không còn ! những em về bên ... Loãng hình thành loãng xuất hiện ::a) hóa học khí cháy được trong KK ?a) chất khí cháy được trong KK ?b )chất khí làm cho đục nước vôi trong?b )chất khí làm cho đục nước vôi trong?c) dung dịch greed color lam ... 11:Câu 11: Chọn các cặp hóa học sau Chọn những cặp hóa học sau đây, cặp hóa học nào phản bội ứng được đây, cặp hóa học nào phản bội ứng được với nhau:với nhau:A. Cu(OH)2 vaø CaCO3B.KOH vaø Na2CO3C.Zn(OH)2...

Bạn đang đọc: Bài giảng mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ


*

... KNO3Kiểm tra bài xích cũ Tiết18 - bài 12: mọt quan liêu hệ thân những một số loại phù hợp chất I. côn trùng quan hệ thân những một số loại hòa hợp chất HÃy chọn các chất ham mê thích hợp điền vào sơ vật sau: 1 2 3 4 5 6 ... - bài bác 12: côn trùng quan lại hệ thân các các loại vừa lòng chất Sơ đồ gia dụng đầy đủ: 1 2 3 4 5 6 7 9 8MuèiOxit bazoOxit axitBazoAxit Tiết18 - bài bác 12: mọt quan hệ thân các một số loại thích hợp hóa học PTHH minh ... 3KNO35. 2Fe(OH)3 + 3H2SO4  Fe2(SO4)3 + 6 H2O Mối quan tiền hệ thân những loại hợp hóa học giữa các nhiều loại hợp hóa học oxit, axit, bazo, muối có sự đổi khác hoá học hỗ tương với...

Xem thêm: Angular Cli Là Gì - Giới Thiệu Về Angular Cli


*

... những dung dòch treân . Tiết 17 – bài bác 12 : MỐI quan liêu HỆ GIỮA CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ I/ mọt quan lại hệ thân những vừa lòng chất :Muối Oxit bazơBazơOxit axitAxit cần sử dụng mũi thương hiệu vẽ sơ trang bị côn trùng ... AxitAxit dùng mũi thương hiệu vẽ sơ đồ dùng mối liên hệ giữa những vừa lòng chất : Oxit axit, oxit bazô , axit , bazô vaø muoái ?? Bài tập 3 : xong xuôi chuổi các phương trình hoá học tập sau :(2) CuO ... Xem lại các tính chất vẫn học về : oxit , axit , bazơ , muối .Chuẩn bị bài luyện tập , làm các bài tập vào SGK Bài tập 2 : Hoà tan hoàn toàn 200 ml dung dòch NaOH 1M i dung dòch muoái...
*

... Muối(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)Từ muối  oxit axit:Từ muối hạt  oxit bazơ:CaCO3  CaO + CO 2:t0 NaHCO3  Na2 CO 3 + CO 2 + H2O2t0 MÔN chất hóa học MÔN hóa học lớplớp 9B 9BKÍNH ... ?OxitOxitAxitAxitBazơBazơMuốiMuốiCaOSO2Fe2O3HClH2SO4NaOHCu(OH)2Na2 CO 3 MgCl2KNO3 MỐI quan lại HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠMỐI quan HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠTiết 17 I. Mọt quan liêu hệ giữa những loại hợp hóa học ... 17 I. Côn trùng quan hệ giữa những loại hợp hóa học vô cơ:II. Mọi phản ứng hóa học minh họa:Bài tập 5: III. Luyện tập:Bài tập 2/41 (SGK): MỐI quan HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠMỐI quan liêu HỆ GIỮA...
*

*

... ,+ Tiết1 7 - bài 12&Mối quan hệ giữa các loại vừa lòng chất % -/ 0-1 &'()*+,2"34Oxit axitBazoAxit Tiết1 7 - bài bác 12&Mối quan tiền hệ thân các loại thích hợp chất 3FGFGFGFGFGFG'? ... HòaCO2SO3Na2OCuONaOHKOHHNO3HClO3HClH2SNa2CO3Ba3PO4Cu(OH)2Fe(OH)3NaHCO3BaH2PO4 Tiết1 7 - bài 12&Mối quan tiền hệ giữa những nhiều loại vừa lòng hóa học JGD1? '? B? BB? B
B? BABA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠÔXÍTAXÍTBAZƠ MUỐIÔXÍTAXÍTÔXITBAZƠAXITCó ... Bazơ+Axít+Ôxítaxít+Muối+Muối Tiết1 7 - bài xích 12&Mối quan tiền hệ thân các một số loại đúng theo chất CG?POM3K!"0P N B)PEFLMC!"*Q7#C+&%C!&'R:0PSLM-$&')*Q7 #-+ &% -! &'TR:UR50 -

Bài viết liên quan