515 LÀ TÀI KHOẢN GÌ

Share:

Tài khoản 515 dùng làm phản ánh lợi nhuận tiền lãi, tiền bạn dạng quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài thiết yếu khác của doanh nghiệp.

Bạn đang đọc: 515 là tài khoản gì


*

Doanh thu vận động tài chính


Kết cấu nội dung thông tin tài khoản 515 – Doanh thu vận động tài chính

Bên Nợ:

– Số thuế GTGT đề xuất nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có);

– Kết gửi doanh thu vận động tài thiết yếu thuần sang thông tin tài khoản 911 – “Xác định hiệu quả kinh doanh”.

Bên Có:

– chi phí lãi, cổ tức với lợi nhuận được chia;

– Lãi bởi nhượng bán những khoản đầu tư vào công ty con, doanh nghiệp liên doanh, công ty liên kết;

– chiết khấu thanh toán được hưởng;

– Lãi tỷ giá ân hận đoái tạo nên trong kỳ của vận động kinh doanh;

– Lãi tỷ giá hối hận đoái phát sinh khi bán ngoại tệ;

– Lãi tỷ giá hối đoái do reviews lại cuối năm tài chính các khoản mực tiền tệ tất cả gốc ngoại tệ của hoạt động kinh doanh;

– Kết chuyển hoặc phân bổ lãi tỷ giá hối hận đoái của hoạt động chi tiêu XDCB (giai đoạn trước hoạt động) đã kết thúc đầu bốn vào doanh thu vận động tài chính;

– Doanh thu vận động tài chủ yếu khác tạo nên trong kỳ.

Tài khoản 515 không tồn tại số dư cuối kỳ.

Doanh thu hoạt động tài bao gồm gồm:

– tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền nhờ cất hộ Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư chi tiêu trái phiếu, tín phiếu, phân tách khấu giao dịch được hưởng do mua sắm chọn lựa hoá, dịch vụ;. . .

– Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn;

– thu nhập cá nhân về hoạt động đầu tư chi tiêu mua, bán đầu tư và chứng khoán ngắn hạn, nhiều năm hạn;

– thu nhập cá nhân về thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, chi tiêu vào công ty liên kết, chi tiêu vào công ty con, đầu tư chi tiêu vốn khác;

– thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;

– Cổ tức lợi nhuận được chia;

– Lãi tỷ giá ân hận đoái;

– Chênh lệch lãi do phân phối ngoại tệ;

– những khoản doanh thu chuyển động tài chủ yếu khác.

Xem thêm: Giải Thích Mô Hình Kinh Doanh Canvas Là Gì? 9 Yếu Tố Trụ Cột Quan Trọng Nhất

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CẦN TÔN TRỌNG khi HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 515 – lợi nhuận HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Doanh thu chuyển động tài thiết yếu được đề đạt trên thông tin tài khoản 515 bao hàm các khoản doanh thu tiền lãi, tiền bạn dạng quyền, cổ tức và lợi nhuận được phân chia và các vận động tài chủ yếu khác được xem như là thực hiện tại trong kỳ, ko phân biệt các khoản lợi nhuận đó thực tế đã thu được tiền hay đã thu được tiền.

2. Đối với các khoản thu nhập cá nhân từ vận động mua, buôn bán chứng khoán, lợi nhuận được ghi nhận là số chênh lệch giữa giá thành lớn hơn giá bán gốc, số lãi về trái phiếu, tín phiếu hoặc cổ phiếu.

3. Đối cùng với khoản các khoản thu nhập từ hoạt động mua, cung cấp ngoại tệ, doanh thu được ghi nhận là số chênh lệch lãi giữa giá bán ngoại tệ xuất kho và giá bán ngoại tệ cài vào.

4. Đối với khoản tiền lãi đầu tư chi tiêu nhận được tự khoản đầu tư cổ phiếu, trái khoán thì chỉ có phần chi phí lãi của những kỳ cơ mà doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư chi tiêu này bắt đầu được ghi thừa nhận là lợi nhuận phát sinh vào kỳ, còn khoản lãi đầu tư chi tiêu nhận được từ các khoản lãi đầu tư chi tiêu dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư chi tiêu đó thì ghi giảm giá gốc khoản đầu tư trái phiếu, cp đó.

5. Đối cùng với khoản các khoản thu nhập từ nhượng bán những khoản đầu tư chi tiêu vào công ty con, công ty liên doanh, doanh nghiệp liên kết, lệch giá được ghi dấn vào TK 515 là số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá gốc.

Bài viết liên quan